POLÍTICA
GIRONA - 25 gener 2019 2.00 h

Bramon diu que la detenció de batlles tenia el vistiplau del jutge

 Defensa que el TAV és un “servei vital per a l’Estat” i que cal buscar els responsables del tall perquè no quedin “impunes”

 També opina, com Borrell, que alguns ferits de l’1-O van ser ‘fake news’

LURDES ARTIGAS - GIRONA

El sub­de­le­gat del govern espa­nyol a Girona, Albert Bra­mon, va afir­mar ahir que “el jutge va donar el vis­ti­plau” perquè l’ope­ració poli­cial del 16 de gener –per la qual es van dete­nir 16 per­so­nes pel tall de la línia del TAV l’1 d’octu­bre pas­sat– “fun­cionés tal com la poli­cia naci­o­nal li dema­nava”. En aquest sen­tit, qüesti­o­nat sobre si el jutge sabia que entre els detin­guts hi hau­ria dos alcal­des, Bra­mon va dir que “ente­nia” que sí.

El sub­de­le­gat va defen­sar que, tot i que el jutge havia tan­cat pro­vi­si­o­nal­ment la causa arran de l’ates­tat dels Mos­sos en què es deia que no s’havien pogut reconèixer els autors, aquesta es va reo­brir quan la Policía Naci­o­nal va dir-li que els havia iden­ti­fi­cat: “A par­tir del moment que hi ha unes pro­ves que deter­mi­nen que s’ha vist qui eren els pre­sump­tes autors, això dona peu a reo­brir la causa.” Així, Bra­mon va dir que en aquell moment “el jutge, de comú acord amb la poli­cia, pren la decisió de com es pro­ce­dirà en tot el procés”.

Ser­vei vital

Bra­mon, que va mos­trar-se con­trari que Adif retiri la denúncia pels fets, va insis­tir que “un no pot tallar impu­ne­ment un ser­vei vital per a l’Estat” com el TAV: “Si es talla un ser­vei públic impor­tant la poli­cia ha de bus­car res­pon­sa­bles perquè no quedi impune.” Va con­si­de­rar-ho, però, dife­rent de les pro­tes­tes dels taxis­tes a Bar­ce­lona, perquè el TAV “és un ser­vei vital perquè no té alter­na­tiva i, a més, afecta molt de ter­ri­tori i mol­tes per­so­nes”, men­tre que si els taxis­tes tallen un car­rer es pot pas­sar per un de paral·lel.

Denúncia de Torra i l’1-O

Pel que fa a la denúncia del govern català con­tra la poli­cia per les deten­ci­ons del 16-G, Bra­mon va asse­nya­lar que “qui no té feina el gat pen­tina”, con­tra­po­sant-ho a la tasca de nego­ci­ació del con­se­ller Cal­vet amb el sec­tor del taxi. En com­pa­ració, va dir: “Una demanda d’aquest nivell i que no sé a quin punt arri­barà em sem­bla d’una altra cate­go­ria política.” També va asse­nya­lar que “hi ha gent que enyora el senyor Millo o el PP”.

Sobre les decla­ra­ci­ons del minis­tre Bor­rell en què va dir que mol­tes de les imat­ges i els 1.000 ferits de l’1-O eren fake news, Bra­mon no va voler fer valo­ra­ci­ons, però va coin­ci­dir que “alguns casos eren fake news i altres reals” i va dir que “tenim la sort que hi ha jut­ges” que ho deci­di­ran. Sí que va voler remar­car que l’1-O “va ser un moment fatal, una decisió dolentíssima per part de les auto­ri­tats”, i va lamen­tar que “pati­rem les con­seqüències d’això durant molt de temps”.

LES FRASES

Un no pot tallar impunement un servei vital. El TAV és un servei vital perquè no té alternativa
Albert Bramon
SUBDELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL A GIRONA
Quan unes proves determinen qui són els presumptes autors, això dona peu a reobrir la causa, que estava tancada provisionalment
El jutge va donar el vistiplau perquè l’operació funcionés tal com la policia nacional li demanava