POLÍTICA
BARCELONA - 25 gener 2019 2.00 h

Sànchez tria Morral, Artadi i Andreu (ERC) per a la Crida

 Vol liderar la marca envoltat del nucli de JxCat amb Geis, Batet i Borràs, i incorpora Calvet, Escobar i Morante del PDeCAT

 La direcció triada haurà d’aclarir demà el futur amb el PDeCAT

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

El pre­si­dent del grup par­la­men­tari de JxCat, Jordi Sànchez, es con­ver­tirà demà, pre­vi­si­ble­ment, en el líder de la nova Crida Naci­o­nal per la República, impul­sada per ell amb els pre­si­dents Puig­de­mont i Torra. El diri­gent empre­so­nat ha situat de secre­tari gene­ral de la llista Toni Mor­ral, cri­dat a ser el con­duc­tor d’emergència de la for­mació tenint en compte que Sànchez haurà de con­cen­trar-se en un judici de mesos des de la presó madri­le­nya de Soto del Real. Pro­vi­nent d’ICV com el mateix Sànchez, Mor­ral és un dels diri­gents que l’acom­pa­nyen a la llista de la Crida des de la militància com­par­tida abans a l’Assem­blea Naci­o­nal Cata­lana (ANC) junt amb Jordi Pairó, Mar­cel Padrós, Assumpció Cas­tellví i Irene Negre.

Sànchez s’envolta del nucli dur de JxCat amb Elsa Artadi, Gemma Geis, Albert Batet i Laura Borràs, però també incor­pora Damià Cal­vet, Miquel Àngel Esco­bar i Mont­ser­rat Morante del PDe­CAT, els dos pri­mers, con­si­de­rats per­so­nes pro­pe­res als excon­se­llers pre­sos Josep Rull i Jordi Turull.

Per aca­bar de sim­bo­lit­zar l’aspi­ració unitària i trans­ver­sal de la Crida, Sànchez situa a la direcció l’alcalde de Mont­blanc, Josep Andreu, d’ERC, així com els excon­se­llers Fer­ran Mas­ca­rell i Marina Geli, pro­vi­nents del PSC, a més de la peri­o­dista Pilar Calvo, que dar­re­ra­ment va fer de por­ta­veu de la vaga de fam que els pre­sos van fer al cen­tre peni­ten­ci­ari de Lle­do­ners.

Dime­cres es tan­cava el ter­mini de pre­sen­tació de can­di­da­tu­res a la direcció, que es triarà demà al Congrés Cons­ti­tu­ent de Bar­ce­lona. L’advo­cat Jordi Ferrés, exre­gi­dor de CiU a Sant Cugat del Vallès, i l’exdi­rec­tor de la Ins­ti­tució de les Lle­tres Cata­la­nes, Oriol Izqui­erdo, són els can­di­dats a la pre­sidència i la secre­ta­ria gene­ral a la llista alter­na­tiva a l’ofi­cial de Sànchez.

En el congrés que tindrà lloc demà al Cen­tre de Con­ven­ci­ons Inter­na­ci­o­nal de Bar­ce­lona, al Fòrum, es faran dues vota­ci­ons sepa­ra­des a la direcció. Les 4.000 per­so­nes ins­cri­tes hau­ran de triar en una urna entre el tàndem Sànchez i Mor­ral i l’alter­na­tiva de Ferrés i Izqui­erdo. Però la tria de la resta de dinou mem­bres de la direcció serà en llista oberta, de manera que mem­bres de la llista alter­na­tiva poden aca­bar rebent més suport que mem­bres de la can­di­da­tura de Sànchez i pas­sar a for­mar part de la direcció.

El congrés d’aquest dis­sabte s’espera plàcid perquè és pre­vi­si­ble la victòria de la can­di­da­tura de Sànchez i perquè les ponències orga­nit­za­tiva –lide­rada per Geis– i política–ela­bo­rada pel mateix Sànchez– estan tan­ca­des i només hau­ran de pas­sar l’aval del congrés, on no ha arri­bat cap esmena viva de la mit­jana de 150 que es van pre­sen­tar tant a l’una com a l’altra –les 42 esme­nes accep­ta­des a la ponència orga­nit­za­tiva i les 69 accep­ta­des a la política ja estan inte­gra­des al text final que es votarà demà.

Les inter­ven­ci­ons finals de Sànchez, Torra i Puig­de­mont clou­ran un congrés que suposa l’inici de la part més difícil per a la nova for­mació. El congrés, la nai­xent Crida el fa encara com a asso­ci­ació tot i estar regis­trada com a par­tit per poder concórrer a les elec­ci­ons. El repte és atreure la direcció i les bases d’un PDe­CAT que està divi­dit sobre el paper de la Crida –la urgència és acla­rir amb qui­nes sigles es pre­sen­tarà la can­di­da­tura bar­ce­lo­nina de Joa­quim Forn i el mateix cal deci­dir de cara a les euro­pees–. I, encara més difícil, la Crida pretén ser la marca unitària de l’inde­pen­den­tisme, un parai­gua que no accep­ten ERC ni CUP.