POLÍTICA
BARCELONA - 25 gener 2019 2.00 h

Torra avança que no es presentarà a les eleccions

 El president evita concretar quina proposta portarà al ple en cas de sentència condemnatòria, però no descarta la unilateralitat

EMILI BELLA - BARCELONA

Quim Torra va des­car­tar ahir pre­sen­tar-se a les pròximes elec­ci­ons al Par­la­ment. El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat va defen­sar que tre­ba­lla per fer efec­tiva la República des de l’“auto­no­mia jurídica” actual, però que, si no ho acon­se­gueix, haurà “aca­bat una missió”. “Si jo arribés a la con­clusió que no puc por­tar aquest país a la inde­pendència, ple­ga­ria”, va adver­tir en una entre­vista a El Món a RAC1.

Torra va pro­cu­rar no posar-se en l’esce­nari d’una sentència con­dem­natòria con­tra els líders del procés, però si fos el cas té pre­vist d’escriure imme­di­a­ta­ment al pre­si­dent del govern espa­nyol, Pedro Sánchez, per for­ma­lit­zar el seu des­a­cord i dema­nar per­so­nar-se al Par­la­ment per plan­te­jar “una pro­posta”. El pre­si­dent no va voler anar més enllà –“siguem pru­dents en aquest punt, dependrà de com vagin les sentències”– ni con­cre­tar si es trac­ta­ria d’un nou gest uni­la­te­ral o d’una con­vo­catòria d’elec­ci­ons, tot i que en aquest últim cas ell té la potes­tat exclu­siva. Torra anirà a Madrid per ser dins de la sala del judici, al Suprem. “El vice­pre­si­dent, Pere Ara­gonès, i jo. És nor­mal que els pres­tem tot el nos­tre suport. També tinc pre­vist un viatge a Brus­sel·les en aque­lles dates”, va avançar.

Sobre la reunió d’avui a Bar­ce­lona entre la vice­pre­si­denta espa­nyola, Car­men Calvo, i Ara­gonès i la con­se­llera de la Pre­sidència, Elsa Artadi, Torra espera con­cre­ci­ons per la part espa­nyola en relació amb la pro­posta d’una taula de nego­ci­ació política per tro­bar una solució que inclo­gui el dret a deci­dir dels cata­lans, en presència d’un obser­va­dor medi­a­dor neu­tral que pugui donar fe de les con­ver­ses.“No hem par­lat mai de cap dels 21 punts que nosal­tres pro­po­sem. Ni de la des­fran­quit­zació ni de res”, va lamen­tar.

LA FRASE

Si jo arribés a la conclusió que no puc portar aquest país a la independència, plegaria
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

El Parlament denuncia el “judici a la democràcia”

El Parlament va denunciar ahir a instàncies d’ERC i amb els vots de Junts per Catalunya, la CUP i Catalunya en Comú Podem que el judici sobre l’1-O és un “autèntic judici a la democràcia fruit d’una instrucció polititzada i que suposa una violació dels drets civils i polítics dels processats i de la ciutadania de Catalunya”. La moció republicana recull “la necessitat de construir una solució política que es basi necessàriament en la democràcia i l’exercici del dret a l’autodeterminació i exigeix la fi de la via repressiva de l’Estat espanyol”.

Si bé el PSC va votar en conjunt contra el text, sí que va donar suport al punt que denuncia el “caràcter antidemocràtic i il·legal de l’amenaça de tornar a aplicar indefinidament” l’article 155, en contra de l’opinió dels seus col·legues socialistes extremenys, que recentment han aprovat una reedició del 155 per a Catalunya.

La moció va rebre el vot afirmatiu dels comuns menys en el primer punt –en què es van abstenir–, que constata que hi ha hagut la “intencionalitat d’alterar les majories” sorgides en les eleccions del 21-D.