OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 25 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

“Perquè hi tinc dret”

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Jun­que­ras i Forn ja són can­di­dats a les elec­ci­ons. I tots intuïm que n’hi haurà més, de pre­sos polítics, a les llis­tes

L’exre­gi­dor de Bar­ce­lona i excon­se­ller d’Inte­rior de la Gene­ra­li­tat, Joa­quim Forn, després d’algu­nes set­ma­nes d’espe­cu­la­ci­ons periodísti­ques, aquesta set­mana final­ment ha fet públic que sí, que es pre­sen­tarà com a can­di­dat a les pro­pe­res elec­ci­ons muni­ci­pals a la capi­tal cata­lana i que ho farà encapçalant la llista ava­lada pel PDe­CAT i la Crida. Forn, que sem­bla que podria fer tàndem amb Artadi i incor­po­rar Munté a les pri­me­res posi­ci­ons, va fer aquest dimarts una llarga carta per expo­sar els motius de la seva decisió. No li dis­cu­tiré algu­nes de les coses que diu perquè fa anys que el conec i sé que són cer­tes (“tinc Bar­ce­lona al cap i al cor”). D’alguns altres can­di­dats (no pas de tots, és clar) també ho intu­eixo, que tenen Bar­ce­lona al cap i al cor. Però de Forn ho sé. Serà can­di­dat i en aques­tes pro­pe­res elec­ci­ons és més que pro­ba­ble que en veiem més, de pre­sos polítics incor­po­rats a les llis­tes. Oriol Jun­que­ras ja ho ha anun­ciat, que encapçalarà la can­di­da­tura d’ERC a les euro­pees. I hem sen­tit Rull i Turull mos­trant la seva dis­po­ni­bi­li­tat. I estic con­vençut, vaja, que n’hi haurà més. Els explico tot això perquè aquests dar­rers dies he sen­tit alguna con­versa en què algú dub­tava que això fos un encert. Si un és a la presó (ni que sigui pre­ven­tiva, és clar), venien a dir, pot­ser és poc pru­dent pre­sen­tar-se a unes elec­ci­ons. Els reco­mano que es lle­gei­xin la carta que els citava abans de Joa­quim Forn, en què expli­cava per què es pre­senta. A mi em va interes­sar sobre­tot un punt. “Em pre­sento perquè hi tinc dret”, expli­cava l’excon­se­ller. Mirin si n’és, de fàcil. I ho argu­men­tava: “Em pre­sento perquè hi tinc dret. Perquè no fer-ho, i donar per fet que se m’arra­bas­sa­ran els meus drets polítics, jun­ta­ment amb la lli­ber­tat, seria accep­tar donar per bones les raons dels que han cons­truït arti­fi­ci­o­sa­ment la nar­ra­tiva que em manté pre­ven­ti­va­ment a la presó. Soc inno­cent i em sento, mal­grat la pri­vació de lli­ber­tat, lliure. I, per tant, en igual­tat de con­di­ci­ons que la resta de per­so­nes que també vul­guin concórrer a les elec­ci­ons.” Em sem­bla indis­cu­ti­ble. Té tot el dret a pre­sen­tar-se. O a no fer-ho. Com vostè i jo.