POLÍTICA
25 març 2019 7.46 h

41 senadors francesos demanen respecte pels “drets i llibertats fonamentals a Catalunya”

 Constaten que la situació és “un veritable atac contra els drets i les llibertats democràtiques”

 Afirmen que França subestima “la gravetat” del context actual i la insta, juntament amb la Unió Europea, a intervenir

Un grup de 41 sena­dors fran­ce­sos dels prin­ci­pals par­tits polítics han sig­nat una petició pel “res­pecte dels drets i lli­ber­tats fona­men­tals a Cata­lu­nya”. El mani­fest denun­cia “les repres­si­ons” que patei­xen “els repre­sen­tants polítics de la Gene­ra­li­tat empre­so­nats o forçats a l’exili” i cons­tata que la situ­ació que viuen és “un veri­ta­ble atac con­tra els drets i les lli­ber­tats democràtiques”. A més, el text lamenta que França subes­timi “la gra­ve­tat” del con­text actual i la insta, jun­ta­ment amb la Unió Euro­pea, a inter­ve­nir per “res­ta­blir les con­di­ci­ons de diàleg” i tro­bar “solu­ci­ons polítiques a un pro­blema polític”.

El pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, ha publi­cat un mis­satge al seu compte ofi­cial de Twit­ter en el qual ha agraït als sena­dors fran­ce­sos “aquesta acció a favor d’una solució democràtica per Cata­lu­nya”. “La repressió política no serà mai una solució”, ha asse­gu­rat Torra.

Je veux remercier les sénateurs français pour cette action en faveur d'une solution démocratique pour la Catalogne. La répression politique ne sera jamais une solution. https://blogs.mediapart.fr/gattolin-andre/blog/240319/pour-le-respect-des-libertes-et-des-droits-fondamentaux-en-catalogne 

Pour le respect des libertés et des droits fondamentaux en Catalogne

Issus de différents groupes politiques de la Haute Assemblée, 41 sénateurs signent un appel au respect des libertés et des droits fondamentaux en Catalogne. À l’initiative de François CALVET, Michel...

blogs.mediapart.fr