POLÍTICA
NEÜMUNSTER - 25 març 2019 2.00 h

Puigdemont agraeix el suport a Neumünster

 El president a l’exili celebra un sopar amb la comunitat catalana que li va fer costat durant el seu empresonament

NATÀLIA SEGURA - NEÜMUNSTER

En la vigília del pri­mer ani­ver­sari de la seva detenció a Ale­ma­nya, l’expre­si­dent Car­les Puig­de­mont va arri­bar ahir a la tarda a Neumünster, on l’any pas­sat va estar empre­so­nat durant dotze dies arran de la segona ordre euro­pea de detenció emesa pel jutge del Tri­bu­nal Suprem Pablo Lla­rena. Per ence­tar el record d’aquells negui­to­sos però final­ment vic­to­ri­o­sos dies, el líder de Junts per Cata­lu­nya va cele­brar un sopar per agrair a la comu­ni­tat cata­lana de la zona el seu suport durant l’empre­so­na­ment. L’ANC d’Ale­ma­nya i l’ANC d’Ham­burg van orga­nit­zar fa un any un sopar amb l’entorn més pro­per de Puig­de­mont i la comu­ni­tat cata­lana, i la intenció de l’expre­si­dent era repro­duir-lo per donar-los les gràcies. En aque­lla ocasió, van par­ti­ci­par en la tro­bada el vice­pre­si­dent Josep Costa; l’esposa de Puig­de­mont, Mar­cela Topor, i el seu amic i ara can­di­dat al Senat Josep Maria Mata­mala, així com repre­sen­tants de la comu­ni­tat cata­lana a Ale­ma­nya.

L’empre­sari gironí i inse­pa­ra­ble de Puig­de­mont no es va voler per­dre aquest segon sopar. Tam­poc hi van fal­tar Costa; la pre­si­denta de l’ANC, Eli­senda Palu­zie; el pre­si­dent de la Dipu­tació de Bar­ce­lona, Marc Cas­tell, ni els seus advo­cats, Gon­zalo Boye i Jaume Alonso-Cue­vi­llas. Altres per­so­na­li­tats que es van voler retro­bar amb el polític gironí són els dipu­tats ale­manys de la for­mació L’Esquerra Diet­her Dehm i Zak­lin Nas­tic, que li van fer cos­tat durant l’empre­so­na­ment. Els pre­sos van ser recor­dats en el trans­curs de l’acte amb nou cadi­res bui­des amb llaços.

Donació de lli­bres

Abans de la roda de premsa que Car­les Puig­de­mont farà avui al matí davant de la presó de Neumünster amb els advo­cats Boye i Jaume Alonso-Cue­vi­llas, l’expre­si­dent tor­narà a entrar al penal per fer una donació d’un cen­te­nar de lli­bres clàssics i con­tem­po­ra­nis de la lite­ra­tura cata­lana, traduïts a l’ale­many. Entre els autors, figu­ren Joa­quim Amat-Pini­e­lla, Mercè Rodo­reda i Rafel Nadal

Senadors francesos pels drets i les llibertats a Catalunya

Fins a 41 senadors francesos de les principals formacions polítiques, de diverses zones i ideologies, van firmar ahir un manifest en què fan una crida al “respecte pels drets i les llibertats fonamentals a Catalunya”. En l’escrit, divulgat ahir per la delegació del govern a França a través d’una piulada, els polítics denuncien la “repressió de què són víctimes representants polítics legítims” i demanen que França hi intervingui.

“El nostre país és el veí d’Espanya i de la seva gran regió, Catalunya, amb la qual compartim una llarga història”, comença l’escrit, impulsat per François Calvet, Michel Canévet, Ronan Dantec, André Gattolin, Pierre Ouzoulias i Simon Sutour, que exigeixen que es respectin les llibertats fonamentals i els drets “sense interferir en els problemes polítics del país veí i sense prendre partit amb relació a la independència de Catalunya”. Arran del judici que s’està desenvolupant al Tribunal Suprem, també denuncien la repressió de què han estat objecte els polítics empresonats o forçats a exiliar-se per les seves opinions en compliment del mandat dels seus votants i lamenten que la gravetat dels fets sigui “subestimada” a França. Per aquest motiu, demanen als països de la Unió Europea que estableixin “les condicions per al diàleg, amb l’objectiu de trobar solucions polítiques a un problema polític”.