OPINIÓ
25 abril 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

Sandro i els presos

DAVID BRUGUÉ
El cas de Rosell manté molts paral·lelis­mes amb el dels pre­sos polítics. Amb una diferència. Des del pri­mer moment són cul­pa­bles als ulls dels qui els jut­gen

San­dro Rosell és inno­cent. Per­so­nal­ment no el conec ni sé si hi havia fona­ments en les acu­sa­ci­ons. Però un tri­bu­nal, un alt tri­bu­nal, diu que és inno­cent. Per tant, si cre­iem en la justícia no hem de tenir ni una ombra de dubte que és inno­cent. Però amb Rosell sí que com­par­tim amis­tats. I aquests mesos n’hem par­lat algun cop, de la seva situ­ació. Una situ­ació com­pli­cada sobre­tot per a la seva família. Un pati­ment que s’ha allar­gat gai­rebé dos anys per una presó pre­ven­tiva que encara no se sap ben bé què pro­te­geix. Després de mesos i mesos entre rei­xes, aquesta pre­tesa justícia com com­pen­sarà ara a Rosell? Després d’haver-te posat a la presó dos anys i decla­rar-te inno­cent, se suposa que has de con­ti­nuar la teva vida com si res? Com es repara el dany que t’han cau­sat? Evi­dent­ment –i és d’espe­rar que ho faci–, pot recórrer a la via judi­cial per inten­tar que li repa­rin el mal pro­vo­cat. Però qui li torna els dos anys, a ell i a la seva família?

El cas de Rosell manté molts paral·lelis­mes amb el dels pre­sos polítics. Amb una diferència. Des del pri­mer moment són cul­pa­bles als ulls dels qui els jut­gen. Són cul­pa­bles d’haver posat unes urnes perquè la població votés perquè així els ho van enco­ma­nar en les elec­ci­ons al Par­la­ment de Cata­lu­nya. Si ells són cul­pa­bles, també ho som tots els que vam optar per una opció inde­pen­den­tista a les urnes. Però també por­ten mesos lluny de les seves famílies. També estan entre rei­xes des de fa més d’un any. I, en el seu cas, el seu delicte és polític. De fet, per a molts no és ni un judici sinó un tea­tret pro­ta­go­nit­zat per tes­ti­mo­nis de part que, tot i anar armats fins a les dents, tenen por que els mirin mala­ment. La maquinària de l’Estat ha anat a des­gas­tar dos dels símbols de Cata­lu­nya: el Barça i la Gene­ra­li­tat. La diferència fona­men­tal entre el cas dels pre­sos i el de Rosell és que la sentència dels pri­mers ja està escrita. I que en cap cas serà excul­patòria. Tot el con­trari. Vol­dran que ser­veixi d’exem­ple.