POLÍTICA
BARCELONA - 25 abril 2019 2.00 h

El govern porta a la fiscalia l’afusellament del ninot de Puigdemont a Coripe

 Budó retreu al ministeri fiscal i a la policia espanyola que no hagin actuat d’ofici

 L’executiu creu que l’absolució de Rosell demostra l’abús de la presó preventiva

EMILI BELLA - BARCELONA

El govern va acor­dar ahir denun­ciar davant la fis­ca­lia espe­ci­a­lit­zada en delic­tes d’odi i dis­cri­mi­nació la crema i afu­se­lla­ment d’un ninot que repre­sen­tava el pre­si­dent Car­les Puig­de­mont diu­menge a Coripe, Sevi­lla, perquè entén que els fets podrien ser cons­ti­tu­tius d’un delicte d’inci­tació a l’odi. Així ho va anun­ciar la con­se­llera de la Pre­sidència i por­ta­veu de l’exe­cu­tiu, Merit­xell Budó, que va retreure a la fis­ca­lia i a la poli­cia espa­nyola que no hagin actuat d’ofici en aquest cas, a diferència de la per­se­cució dels can­tants Valtònyc i Pablo Has­sel, dels actors Willy Toledo i Toni Albà, dels tite­llai­res de Madrid inves­ti­gats per enal­ti­ment del ter­ro­risme, del regi­dor del nas de pallasso Jordi Pes­sar­ro­dona, de les piu­la­des d’Albert Donaire i Hèctor López Bofill, de l’alcalde de Ver­ges o del mecànic de Reus denun­ciat per un delicte d’inci­tació a l’odi per haver-se negat a repa­rar el cotxe par­ti­cu­lar d’una agent de la Policía Naci­o­nal.

El govern va pren­dre la decisió de manera “unànime”, inclo­sos els con­se­llers d’ERC. Es dona la cir­cumstància que el número dos de la for­mació per a les elec­ci­ons de diu­menge, Gabriel Rufián, va afir­mar dilluns que li sem­bla­ria “una sal­vat­jada que algú acabés davant d’un jutge” per aquests fets, pels quals sí que demana res­pon­sa­bi­li­tats polítiques.

En qual­se­vol cas, Budó també ha tro­bat a fal­tar una denúncia con­tun­dent del PSOE i el PSC dels fets de Coripe, un muni­cipi gover­nat pels soci­a­lis­tes, encara que no espera en cap cas que arribi una con­demna seva abans de les elec­ci­ons, “perquè tot el que és anti­ca­talà els donarà vots”.

El govern tam­poc no espera ges­tos del pre­si­dent espa­nyol i can­di­dat del PSOE, Pedro Sánchez, cap a Cata­lu­nya abans del 28-A, però con­fia que l’exe­cu­tiu que surti de les elec­ci­ons reprendrà el diàleg amb la Gene­ra­li­tat per par­lar també d’auto­de­ter­mi­nació. “Espe­rem que les per­so­nes res­pon­sa­bles del govern d’Espa­nya també enten­guin que el diàleg és neces­sari, dei­xin de fer cam­pa­nya elec­to­ral, pas­sin a gover­nar i que, quan gover­nin, obrin aquest diàleg”, va augu­rar Budó.

D’altra banda, la por­ta­veu va qua­li­fi­car d’“escàndol majúscul” l’abús que fa la justícia a l’Estat espa­nyol de la presó pre­ven­tiva, tant en el cas de l’expre­si­dent del FC Bar­ce­lona San­dro Rosell, que ha estat absolt després de 21 mesos tan­cat, com en el dels pre­sos polítics.

LA FRASE

Ens sorprèn que fins a dia d’avui ni la fiscalia ni la policia hagin actuat d’ofici quan sí que ho van fer en casos com ara el de Valtònyc
Meritxell Budó
PORTAVEU DEL GOVERN