OPINIÓ
25 abril 2019 2.00 h

KEEP CALM

El pes de la justícia

A ulls de l’Estat espa­nyol, Oriol Jun­que­ras i Jordi Sànchez són uns acu­sats als qui s’està jut­jant abans que can­di­dats a les elec­ci­ons

L’apa­rició telemàtica dels pre­sos polítics en cam­pa­nya ha estat una flor que no ha fet pri­ma­vera. Va haver-hi una gran glo­pada d’inter­ven­ci­ons (tant mediàtiques com en actes de par­tit) apro­fi­tant Set­mana Santa i ara han anat des­a­pa­rei­xent. De fet, sé de pri­mera mà que la santíssima tri­ni­tat de Junta Elec­to­ral, Tri­bu­nal Suprem i Soto del Real ha començat a tom­bar peti­ci­ons de mit­jans de comu­ni­cació. Més enllà de qual­se­vol inter­pre­tació que ali­menti la sen­sació de cons­pi­ració sobre per què es va per­me­tre una pro­fusió d’apa­ri­ci­ons i ara no, hi ha una qüestió supe­rior que ho explica. El motiu bàsic és que s’ha reprès el judici i això va a davant de tot. I això s’ha accep­tat amb una silen­ci­osa nor­ma­li­tat. A ulls de l’Estat espa­nyol, Oriol Jun­que­ras i Jordi Sànchez són uns acu­sats als qui s’està jut­jant abans que can­di­dats a les elec­ci­ons pel Congrés d’aquest mateix estat. Però no és una cosa estric­ta­ment rela­ci­o­nada amb l’ori­en­tació ideològica de tots dos sinó pel pes que té la justícia entre els pilars del poder. Teòrica­ment, en un estat de dret, el pes de l’exe­cu­tiu, el legis­la­tiu i el judi­cial ha de ser equi­va­lent perquè l’equi­li­bri faci de con­tra­fort entre les dife­rents potes d’aquest estat. Per aquesta raó, podria ser motiu de debat plan­te­jar-se si en plena cam­pa­nya elec­to­ral es pot atu­rar una vista oral en què part dels acu­sats són can­di­dats. Però ni s’ha dis­cu­tit: entre les elec­ci­ons i el judici, l’Estat entén que és pri­o­ri­tari el judici. I això que, en cas d’empat, el calen­dari és més infle­xi­ble amb els comi­cis que amb la vista oral i que –com ha que­dat demos­trat– no els ve ni d’un dia ni de dues set­ma­nes. Si es pot atu­rar el judici perquè és dilluns de Pas­qua a Cata­lu­nya i Dos de Mayo a Madrid, també es pot atu­rar perquè els can­di­dats facin cam­pa­nya. Però el pes de la justícia espa­nyola és supe­rior. No només supe­rior res­pecte als acu­sats inde­pen­den­tis­tes, que es pres­su­posa, sinó res­pecte als altres poders de l’Estat. Sig­ni­fi­ca­tiu.