POLÍTICA
25 abril 2019 2.00 h

LA CRÒNICA

El groc va ser el menys important

XAVIER MIRÓ

La pri­mera d’arri­bar als estu­dis va ser la can­di­data de JxCat i excon­se­llera Laura Borràs. Un cotxe de la segu­re­tat pri­vada de TV3 pre­ce­dia el VW Tou­ran que va atu­rar-se davant mateix de la porta, on Borràs va ser rebuda per la pre­si­denta de la Cor­po­ració Cata­lana de Mit­jans Audi­o­vi­su­als (CCMA), Núria Llo­rach, i pel direc­tor de TV3 i mode­ra­dor del debat, Vicent Sanc­his. Amb un ves­tit fal­di­lla groc que res­sal­tava sobre les mit­ges i l’abric negres, Borràs va entrar acom­pa­nyada del dipu­tat del Par­la­ment i can­di­dat al Congrés Fran­cesc de Dal­ma­ses. Sem­pre ria­llera, Borràs va fer broma sobre la seva arri­bada pri­me­renca: “Soc la pri­mera? Això és de novato, no?”.

La can­di­data de Ciu­ta­dans, Inés Arri­ma­das, va pujar cami­nant la costa acom­pa­nyada en tot moment del dipu­tat Car­los Car­ri­zosa. La segona a fer cap a TV3, la fins ara líder de l’opo­sició a Cata­lu­nya duia una ame­ri­cana blanca. Llo­rach i Sanc­his con­vi­da­ven també Car­ri­zosa, que no havia gosat, a afe­gir-se a la foto de ben­vin­guda. Men­tres­tant, el dipu­tat de JxCat, Albert Batet, també pujava la costa enra­jo­lada per reu­nir-se amb asses­sors i res­pon­sa­bles de premsa de Borràs.

D’una fur­go­neta VW de vidres negres apar­cada al peu de la costa d’accés sal­tava la can­di­data popu­lar, Caye­tana Álva­rez de Toledo, i els peri­o­dis­tes –els d’altres mit­jans con­vi­dats, no de TV3– comen­ta­ven la sor­presa de veure-la també ves­tida amb un jer­sei groc llam­pant –sí, el color que sim­bo­litza la soli­da­ri­tat amb els pre­sos polítics cata­lans –sobre el pan­taló negre i les saba­tes de taló alt–. Fins i tot hi havia qui espe­cu­lava que era un acci­dent i que pro­ba­ble­ment no ves­ti­ria la peça supe­rior groga durant el debat. Poste­ri­or­ment, quan la popu­lar va fer l’entrada al plató, es va con­fir­mar que no, que havia triat pre­ci­sa­ment aquest color per afron­tar el debat, encara que era pre­vi­si­ble que Borràs el dugués com ha fet altres cops. Asses­so­rada, segur, Álva­rez de Toledo però genio y figura de la pro­vo­cació, també.

Poc abans que arribés la minis­tra i can­di­data del PSC, Merit­xell Batet, també venia a peu tot sol el dipu­tat de Ciu­ta­dans Nacho Martín Blanco. La soci­a­lista Batet i el secre­tari d’orga­nit­zació del PSC i cap de cam­pa­nya, Sal­va­dor Illa, dei­xa­ven a baix una fur­go­neta també de vidres opacs. Amb ame­ri­cana cenyida i texans, Batet duia els poe­ma­ris que per la diada de Sant Jordi va anun­ciar que rega­la­ria als seus rivals en aca­bar el debat.

El repu­blicà Gabriel Rufián també va arri­bar a l’entrada a peu, amb ves­tit blau i acom­pa­nyat de res­pon­sa­bles de comu­ni­cació. Poste­ri­or­ment, un vehi­cle Toyota era conduït a l’apar­ca­ment pel cotxe dels ser­veis de segu­re­tat. A diferència dels seus pre­de­ces­sors, el can­di­dat d’En Comú Podem, Jaume Asens, va acce­dir als estu­dis de TV3 per l’accés prin­ci­pal del públic i els visi­tants després de dei­xar també el vehi­cle a l’apar­ca­ment gene­ral exte­rior. Asens va pujar cami­nant amb l’habi­tual gavar­dina llarga i acom­pa­nyat del seu res­pon­sa­ble de premsa. Al cap d’un moment també el vehi­cle de segu­re­tat pri­vada de la tele­visió cata­lana acom­pa­nyava un vehi­cle KIA a l’apar­ca­ment.

Final­ment, però, el jer­sei groc llam­pant de la can­di­data popu­lar va ser una anècdota menor perquè en el debat ni se’n va par­lar. Pot­ser l’estratègia comu­ni­ca­tiva de la popu­lar pre­te­nia dei­xar l’espec­ta­dor per­plex. Almenys això es pot inter­pre­tar de l’entrada caval­cant i a galop que va fer en el debat en directe acu­sant el direc­tor i mode­ra­dor de còmplice i partícip del cop d’estat del qual el PP i Ciu­ta­dans sem­pre acu­sen els inde­pen­den­tis­tes. Però la líder taronja, Arri­ma­das, aviat va demos­trar que Álva­rez de Toledo no podia ser l’única a actuar com un cavall des­bo­cat de pro­pa­ganda i demagògia si Ciu­ta­dans havia de com­pe­tir-li en vots. A més d’acu­sar de col­pista Sanc­his, i TV3, de ser un infern per als bons ciu­ta­dans, va ofe­rir des de bon començament la carta de dimissió al mode­ra­dor.