OPINIÓ
25 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

El bus de l’odi

MARINA LLANSANA
La cata­la­nofòbia mai no ha mar­xat, mai no s’ha vol­gut com­ba­tre, gover­nants i jut­ges l’han tole­rat i ara escup encara més verí i més odi

Els matei­xos que van posar el crit al cel per la falsa esco­pi­nada no han dit ni piu de la nova ini­ci­a­tiva de Ciu­ta­dans: un autobús que cir­cula per Madrid en con­tra de l’indult dels pre­sos polítics cata­lans, amb el mateix to ofen­siu –i el mateix mal gust– que gas­tava l’autobús transfòbic d’Hazte Oír.

L’autobús de Cs és una bar­ba­ri­tat en si mateix. Pri­mer perquè pren posició con­tra l’indult d’unes per­so­nes que no han estat jut­ja­des, vul­ne­rant el dret a la pre­sumpció d’innocència i donant per feta una sentència con­dem­natòria, i ho fan de tal manera que es fa evi­dent que desit­gen pro­fun­da­ment que una sèrie de líders civils i polítics es podrei­xin a la presó inde­pen­dent­ment del que hagin fet, tant si són cul­pa­bles com si no. I per a més inri ho fa repro­duint una imatge humi­li­ant del vice­pre­si­dent Jun­que­ras, que fa més d’un any que està en presó pre­ven­tiva i no es pot defen­sar.

En el fons, el que revela l’autobús ver­gonyós és que el bloc del 155 uti­lit­zarà la repressió con­tra els cata­lans per treure vots. I sí, deu ser cert que dona rèdit elec­to­ral, però el deu donar només a Madrid perquè fins ara ni l’han fet venir a Cata­lu­nya ni consta que esti­gui pre­vist. No s’hi atre­vi­ran: aquí hi ha un gran con­sens del 80% de la soci­e­tat que s’oposa a les pre­sons pre­ven­ti­ves.

La cata­la­nofòbia pren noves for­mes i con­cre­ci­ons. Si abans era con­tra tot el col·lec­tiu de cata­lans ara els és fàcil acar­nis­sar-se con­tra per­so­nes con­cre­tes; l’“a por ellos” ara va diri­git espe­ci­al­ment con­tra els pre­sos i exi­li­ats. L’autobús és un ele­ment més de l’estratègia, com també ho és l’intent de fer creure que reben un tracte pri­vi­le­giat a les pre­sons cata­la­nes.

La cata­la­nofòbia que mai no ha mar­xat, que mai no s’ha vol­gut com­ba­tre, que gover­nants i jut­ges han tole­rat ara escup encara més verí, més odi. Segu­ra­ment deu ser perquè la com­petència entre Cs, el PP i Vox per l’espai ultra­na­ci­o­na­lista és més ferotge que mai.