OPINIÓ
25 novembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Colpistes i feixistes

JOAN RUEDA
Les defi­ni­ci­ons de la mateixa RAE dei­xen clar que no és lingüísti­ca­ment cor­recte usar aquests ter­mes con­tra els rivals polítics. I, men­tres­tant, la premsa n’és còmplice

Els dipu­tats d’ERC, tant al Par­la­ment com al Congrés, s’han afar­tat d’escol­tar que Cs i el PP els trac­tin de col­pis­tes. De fet, que trac­tin de col­pis­tes tots els diri­gents inde­pen­den­tis­tes per haver pro­mo­gut un referèndum. La seva reacció ha estat expli­car-los que ells els podrien dir fei­xis­tes. Aquest fet ha deri­vat en una esbron­cada al Par­la­ment i una altra al Congrés. La Real Aca­de­mia Española (RAE) de la llen­gua afirma que col­pista és qui està a favor d’un cop d’estat i que aquest acte “és la usur­pació vio­lenta del govern d’un país”. Vio­lenta. Per tant, els diri­gents inde­pen­den­tis­tes no són pas uns col­pis­tes. La mateixa RAE diu que fei­xista és el segui­dor del fei­xisme i que el fei­xisme és un “movi­ment polític i social de caràcter tota­li­tari que es carac­te­ritza pel cor­po­ra­ti­visme i l’exal­tació naci­o­na­lista”. L’Ins­ti­tut d’Estu­dis Cata­lans és més con­cret: “Movi­ment polític carac­te­rit­zat per la sub­missió total a un líder que con­cen­tra tots els poders, per l’exal­tació del naci­o­na­lisme i per l’eli­mi­nació vio­lenta de l’opo­sició política i social.” És obvi que Cs i el PP són dos par­tits naci­o­na­lis­tes, espa­nyols, i que han inten­tat eli­mi­nar els rivals polítics posant-los a la presó, però tam­poc s’hi escau­ria l’adjec­tiu, per no bana­lit­zar-ne la gra­ve­tat. De fet, la mateixa ERC ho admet i ja diu que ho fa només en defensa pròpia.

El pro­blema, però, no és que els par­tits, en aquest cas Cs i el PP, optin per un llen­guatge que busca des­hu­ma­nit­zar el rival, sinó que se’ls com­pri. Men­tre el New York Times té un comp­ta­dor de les men­ti­des que diu Donald Trump, aquí els mit­jans, per exem­ple, des­ti­nen hores a una invenció del minis­tre d’Afers Exte­ri­ors, Josep Bor­rell. Dijous, als pas­sa­dis­sos del Congrés els peri­o­dis­tes comen­ta­ven entre ells: “Que fort això de Bor­rell, no hi ha cap esco­pi­nada!” Uns minuts després, una minis­tra del PSOE passa pels pas­sa­dis­sos i els peri­o­dis­tes apro­pen els micròfons. Pri­mera pre­gunta: “Què en pensa, de l’esco­pi­nada a Bor­rell?”