OPINIÓ
25 desembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

El Nadal dels absents

ENRIC SERRA
Els pre­sos i els exi­li­ats, ben pre­sents

Més enllà de les cre­en­ces, Nadal con­vida a la tro­bada de les per­so­nes que man­te­nen un vin­cle d’afecte i faci­lita la treva perquè man­tin­guin a una certa distància les diferències. I quan, mal­grat això, encara hi falta algú que no pots subs­ti­tuir, per­ce­bem aque­lla con­tra­dictòria sen­sació d’un buit que es fa pre­sent. El que no hi és, hi és per fer-nos sen­tir la seva absència. La pèrdua d’amics i fami­li­ars ens fa per­ce­bre a la pell aquesta esgar­ri­fança i pro­cu­rem que els brin­dis de bons desit­jos ens facin de bàlsam men­tre ens con­for­mem amb els seus bons records. Però quan els absents no ho són per haver tras­pas­sat sinó perquè han estat allu­nyats de nosal­tres per l’adver­si­tat, el buit és encara menys eteri, més subs­tan­cial perquè l’omple el desig, l’espe­rança i la rebel·lió que ens empe­nyen a recu­pe­rar-los.

No ens serà pos­si­ble pas­sar aquests dies sense tenir ben pre­sents Jordi Sànchez, Jordi Cui­xart, Dolors Bassa, Carme For­ca­dell, Oriol Jun­que­ras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joa­quim Forn i Josep Rull. El buit, l’esgar­ri­fança, la rebel·lió i l’espe­rança que sen­ten les seves famílies es fa notar inten­sa­ment entre nosal­tres. I la pro­xi­mi­tat del judici ens hi afe­geix l’amar­gor d’intuir que la ven­jança enca­rirà el preu de la seva lli­ber­tat. Aquest dol és de tots, com és de tots l’enyo­rança que ens separa de Car­les Puig­de­mont, Merit­xell Ser­ret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Pon­satí, Anna Gabriel i Marta Rovira. Hono­rem-los, doncs, perquè tots ells paguen el preu dels nos­tres som­nis i mirem-nos el nou any com una opor­tu­ni­tat de fer-nos dig­nes d’aquest sacri­fici.