OPINIÓ
25 desembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

Caramelets

ISABEL-CLARA SIMÓ
La qüestió de fons només és aquesta però: com s’ho faran econòmica­ment sense Cata­lu­nya? Sense els PPCC?

No n’encer­ten ni una: pri­mer la dreta més cavernícola pro­cla­mava que això de la inde­pendència s’enfon­sa­ria com un suflé. No han lle­git cap lli­bre? No han escol­tat mai? Però és que ara, en nom d’una esquerra que és una qui­mera, l’Estat espa­nyol ha pen­sat: tate, ja ho tenim! Els donem uns cara­me­lets, i com que són sen­ti­men­tals, se’ls empas­sa­ran i encara ens dona­ran les gràcies. Els cara­me­lets eren posar a l’aero­port del Prat el nom de Josep Tar­ra­de­llas. Senyors: el nom el triem nosal­tres. I el Prat ja ens està bé. El segon cara­me­let era fer veure que l’assas­si­nat del pre­si­dent Com­panys havia estat un error. Ni tan sols dema­nen perdó els molt brètols!

Què han escol­tat? Estan con­vençuts que el català és una mena de patois, que fa de “pale­tos”. Sort en van tenir a les amèriques de com­par­tir una llen­gua de pri­mera, com és el cas­tellà! I final­ment con­si­de­ren que fora d’Espa­nya s’està molt mala­ment. Por­tu­gal no opina el mateix. Ni totes les colònies ame­ri­ca­nes que no han vol­gut saber res més d’Espa­nya d’ençà que van ser lliu­res.

L’Albert Rivera ense­nyava un Cavall Fort amb el mapa dels Països Cata­lans, com­ple­ta­ment asto­rat: són expan­si­o­nis­tes, i colo­ni­a­lis­tes! S’excla­mava l’anal­fa­bet. El malentès és tan sen­sa­ci­o­nal que fins i tot un suec ho entén millor que un espa­nyol.

La qüestió de fons només és aquesta però: com s’ho faran econòmica­ment sense Cata­lu­nya? Sense els Països Cata­lans? I els agafa una tre­mo­lor colo­nial. A la ignorància històrica s’hi ha d’afe­gir que vam ser vençuts per les armes, per tant, els per­ta­nyem. Som una colònia i res més.

Els par­tits espa­nyols d’esquer­res amb prou fei­nes si ho ente­nen. Només sem­bla para­do­xal que ho enten­guin millor a la resta d’Europa que no a l’Espa­nya tra­di­ci­o­nal. Volem diàleg!, cla­men, però volen dir sot­me­ti­ment. Volen dir pegar-nos i empre­so­nar-nos. Ai!

Per cert: avui és Nadal, i vull apro­fi­tar per desit­jar-vos un feliç Nadal a tot­hom. Encara que no sigueu inde­pen­den­tis­tes...