POLÍTICA
GIRONA - 26 gener 2019 2.00 h

Advocats de l’1-O envien una carta als ministres de la UE

 Desmenteixen Borrell i els exposen que hi ha centenars de casos contrastats de ferits que han dut el cas al jutjat

LURDES ARTIGAS - GIRONA

L’asso­ci­ació Advo­cats Volun­ta­ris pel Dret de Defensa de Girona ha enviat una carta als minis­tres d’Afers Exte­ri­ors de la UE per dei­xar-los clar que l’1-O hi va haver cen­te­nars de ferits a causa de la bru­ta­li­tat poli­cial, i des­men­tir així les parau­les del minis­tre espa­nyol Josep Bor­rell, que fa uns dies els va dir en una reunió ofi­cial euro­pea que mol­tes imat­ges eren “fal­ses” i “només hi va haver dos ingres­sats a l’hos­pi­tal”. La mis­siva dels advo­cats giro­nins, escrita en català i anglès, va ser envi­ada als màxims res­pon­sa­bles d’Exte­ri­ors dels 27 a prin­ci­pis de set­mana tant per cor­reu ordi­nari com electrònic. “Volem fer-los saber que els lesi­o­nats exis­tei­xen, les xifres estan ava­la­des per pro­fes­si­o­nals inde­pen­dents, i mos­trem la nos­tra repulsa i indig­nació per aques­tes mani­fes­ta­ci­ons impròpies d’un ser­vi­dor públic”, con­clou la carta en què s’exposa que el col·lec­tiu està for­mat per més de cent advo­cats que van ser tes­ti­mo­nis direc­tes dels fets als col·legis elec­to­rals i que repre­sen­ten 200 ferits en el cas que s’ins­tru­eix a Girona. “N’hi ha molts altres en aquest pro­ce­di­ment i encara més arreu de Cata­lu­nya”, remar­quen, a més de subrat­llar que n’hi ha molts més que no han vol­gut con­ti­nuar el pro­ce­di­ment penal. “Les mani­fes­ta­ci­ons del minis­tre que­den des­men­ti­des per aquests pro­ce­di­ments judi­ci­als, als quals hau­ria de mos­trar més res­pecte, com també hau­ria de mos­trar-lo als ferits”, es des­taca en la carta, que també recorda les fonts ofi­ci­als mèdiques que van con­fir­mar els casos.

El pre­si­dent de l’asso­ci­ació, Albert Car­re­ras, explica que els “van moles­tar molt” les parau­les de Bor­rell en “un for­mat ofi­cial” i que van con­si­de­rar que això “no es pot per­me­tre” i per això van deci­dir escriure “als recep­tors de les mani­fes­ta­ci­ons de Bor­rell” per dei­xar clar que hi ha cen­te­nars de casos amb lesi­ons con­tras­ta­des.

Deten­ci­ons il·legals

D’altra banda, l’asso­ci­ació ha fet pública una nota arran de l’ope­ració poli­cial del 16-G recor­dant que “sense existència de violència no hi ha delicte” i que, per tant, no és clar que les deten­ci­ons tin­gues­sin “empara legal”. Car­re­ras explica que hi ha gent pre­o­cu­pada pel fet que qual­se­vol tall de via –tant viària com de tren– pugui com­por­tar detenció. “Codi Penal en mà, reque­reix delicte i per tant sense violència no es pot fer detenció”, recorda.