OPINIÓ
26 gener 2019 2.00 h

FULL DE RUTA

Més del 50%

GERMÀ CAPDEVILA
Europa creu que Espa­nya no és Tur­quia, però el procés serà tan esperpèntic, el relat acu­sa­tori tan irreal i les pro­ves tan mani­pu­la­des, que molts obri­ran els ulls

Dues res­pos­tes són les que hom es troba quan parla amb polítics o peri­o­dis­tes euro­peus sobre la situ­ació a Cata­lu­nya. La pri­mera, que Espa­nya no és Tur­quia. És cert que hi ha polítics i acti­vis­tes empre­so­nats, però és perquè s’està seguint un procés judi­cial, que ha de ser més o menys inde­pen­dent, si el gen­dre del rei o exmi­nis­tres són a la presó com­plint con­dem­nes per cor­rupció. La segona, que l’inde­pen­den­tisme encara no ha superat el 50% per cent dels vots eme­sos en cap elecció. Aquí sabem que la Justícia és el braç exe­cu­tor de la política de l’Estat des­ti­nada a man­te­nir unida Espa­nya costi el que costi, i també sabem que mai no ens han dei­xat comp­tar-nos de forma clara i sense entre­bancs, per escla­rir si som més del 50% o no.

La pri­mera de les qüesti­ons es resoldrà amb els judi­cis als polítics i acti­vis­tes inde­pen­den­tis­tes que començaran el pro­per mes. El procés serà tan esperpèntic, el relat acu­sa­tori tan irreal i les pro­ves tan mani­pu­la­des, que molts dels que avui no poden creure que Espa­nya s’assem­bli més a Tur­quia que a qual­se­vol país de la UE començaran a obrir els ulls. Es pro­duirà un tomb en l’opinió pública euro­pea que s’apro­parà a l’efecte que va cau­sar la repressió de l’1 d’octu­bre del 2017.

La segona qüestió també pot resol­dre’s aviat. Si en les elec­ci­ons muni­ci­pals i euro­pees d’enguany la suma de les opci­ons inde­pen­den­tis­tes supera el 50% dels vots eme­sos, tot l’argu­men­tari uni­o­nista caurà com un cas­tell de naips. Més enllà de les bara­lles inter­nes, de les divi­si­ons entre els diver­sos par­tits repu­bli­cans i de la dimensió estric­ta­ment muni­ci­pal i euro­pea de cada elecció, serà bàsic acon­se­guir la màxima mobi­lit­zació de l’elec­to­ral inde­pen­den­tista. L’uni­o­nisme no serà capaç de repe­tir la fita del 21-D del 2017, quan va acon­se­guir uns nivells de par­ti­ci­pació rècord. Els judi­cis i les elec­ci­ons, els dos ele­ments que poden gene­rar el tan esmen­tat “momen­tum”.