POLÍTICA
BARCELONA - 26 gener 2019 2.00 h

Grups d’ultradreta han fet més de 320 atacs en dos anys

 L’Oficina de Drets Civils i Polítics detecta una vintena de grups organitzats d’extrema dreta que actuen de manera coordinada a Catalunya

 Atempten contra la llibertat ideològica dels ciutadans

E. GARCIA - BARCELONA

L’Ofi­cina de Drets Civils i Polítics (ODCP) del govern va con­fir­mar ahir l’existència d’una vin­tena de grups orga­nit­zats d’ultra­dreta que fun­ci­o­nen de manera coor­di­nada a Cata­lu­nya amb l’objec­tiu d’atemp­tar con­tra la lli­ber­tat ideològica i d’expressió dels ciu­ta­dans, que hau­rien comès 328 agres­si­ons els últims dos anys a Cata­lu­nya. Aques­tes són algu­nes de les dades que recull el pri­mer balanç d’acti­vi­tat de l’ODCP des que va ser cre­ada el mes d’octu­bre per defen­sar els drets civils i polítics, inde­pen­dent­ment de la seva tendència i ads­cripció ideològica. L’estadística recull els atacs rea­lit­zats des del gener del 2017 fins a l’actu­a­li­tat.

Així, l’ODCP ha detec­tat que aquests grups d’ultra­dreta s’orga­nit­zen de manera para­mi­li­tar i actuen en muni­ci­pis de majo­ria social inde­pen­den­tista, amb la volun­tat d’inti­mi­dar la població i rea­lit­zar oca­si­o­nal­ment roba­to­ris de mate­rial rei­vin­di­ca­tiu a la via pública (este­la­des i pan­car­tes dema­nant la lli­ber­tat dels pre­sos polítics, entre d’altres) o atacs en monu­ments i pla­ques com­me­mo­ra­ti­ves o de suport a la inde­pendència, i en seus d’enti­tats i cases par­ti­cu­lars. Entre aquests grups hi hau­ria els ano­me­nats Tabàrnia, GDR Cataluña, Demo­cra­cia Uni­dad Española, Resis­ten­cia Alta Tabar­nia i Legión Urbana, entre d’altres.

En una roda de premsa, el direc­tor de l’ODCP, orga­nisme que depèn del Depar­ta­ment de la Vice­pre­sidència i d’Eco­no­mia de la Gene­ra­li­tat, Adam Majó, va expli­car que aquests grups “estan molt ben orga­nit­zats i res­po­nen a la mateixa con­signa”, i que actuen amb “for­mes para­mi­li­tars”, segons recull l’agència EFE.

“Bus­quen forçar enfron­ta­ments i violència”, va indi­car Majó, que va dir que, encara que repre­sen­tin “una mino­ria molt petita”, aques­tes orga­nit­za­ci­ons d’ultra­dreta “no dei­xen de ser peri­llo­ses”.

La gran majo­ria dels atacs de l’ultra­dreta s’han produït a Bar­ce­lona, amb 267 casos regis­trats, men­tre que Girona figura en segon lloc, amb 40 recla­ma­ci­ons, i Tar­ra­gona en suma 15. Lleida tanca la llista amb 6 atacs.

Ultradreta i cossos policials

Des de la posada en marxa de l’organisme, el juny de l’any passat, l’Oficina de Drets Civils i Polítics ha atès 30 reclamacions amb relació a incidents comesos per grups d’ultradreta (36,7% dels casos); reclamacions sobre drets de participació política (30,1%); vulneracions contra el dret a l’honor (6,6%), i protestes per les actuacions dels cossos i forces de seguretat (6,6%).

De fet, en la roda de premsa d’ahir, el director de l’oficina, Adam Majó, va reconèixer que existeixen “vincles directes i identificables” entre membres dels grups d’extrema dreta i alguns partits polítics, encara que va admetre que són “puntuals”, i va denunciar que existeix una “evident connivència ideològica” entre aquestes organitzacions i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Per Majó, l’extrema dreta “comença pintant i amenaçant i acaba matant”, i va demanar tallar d’arrel aquest fenomen.