POLÍTICA
BARCELONA - 26 gener 2019 2.00 h

La taula de partits, a l’aigüera

 Els governs català i espanyol “avancen” però no tanquen encara la mesa que ha d’abordar una solució política al conflicte

 Artadi manté oberta la porta a tramitar els comptes de Sánchez si hi ha “voluntat real” de dialogar sobre l’autodeterminació

EMILI BELLA - BARCELONA

Els governs espa­nyol i català van ser incapaços de tan­car ahir un acord sobre una taula de par­tits que abordi una solució política al con­flicte entre Cata­lu­nya i Espa­nya després de la ter­cera reunió entre la vice­pre­si­denta espa­nyola, Car­men Calvo, el seu homòleg català, Pere Ara­gonès, i la con­se­llera de la Pre­sidència i por­ta­veu de l’exe­cu­tiu, Elsa Artadi, per pac­tar els ter­mes cons­ti­tu­tius de la mesa. La tro­bada va aca­bar amb una nova crida a con­ti­nuar tre­ba­llant les pròximes set­ma­nes.

Les dues parts es van limi­tar a infor­mar que la reunió, que va començar a les cinc de la tarda a la seu d’Eco­no­mia en un “clima cons­truc­tiu”, va ser­vir per “avançar” en la nego­ci­ació de la com­po­sició d’una mesa de diàleg polític de par­tits. També s’hi va abor­dar con­ti­nuar tre­ba­llant en la comissió bila­te­ral Estat-Gene­ra­li­tat.

Tot i la poca con­creció, el govern insis­teix que la taula, que es va acor­dar en l’última tro­bada, dijous de la set­mana pas­sada a Madrid, hau­ria de tenir la par­ti­ci­pació de for­ma­ci­ons d’àmbit esta­tal i no només de cata­la­nes,perquè ja n’exis­teix una en aquest sen­tit, que es va reu­nir a instàncies del PSC el 16 de novem­bre i que ho tor­narà a fer diven­dres de la set­mana que ve, amb els 21 punts que Quim Torra va plan­te­jar a Pedro Sánchez al desem­bre al Palau de Pedral­bes com a docu­ment de tre­ball. Els 21 punts no han trans­cen­dit però inclo­uen ini­ci­a­ti­ves per des­fran­quit­zar l’Estat, per la rege­ne­ració democràtica i per l’exer­cici de l’auto­de­ter­mi­nació.

Fonts de La Mon­cloa insis­tien ahir que “l’àmbit de diàleg polític és de par­tits cata­lans”. La Gene­ra­li­tat pretén que la taula amb par­tits espa­nyols tin­gui, a més, presència d’obser­va­dors neu­trals i ser­veixi per pac­tar una fórmula per exer­cir el dret a deci­dir.

La reunió d’ahir a Bar­ce­lona cons­tituïa una mena de segona part de la tro­bada a tres ban­des entre Calvo, Ara­gonès i Artadi cele­brada a Madrid el 17 de gener, de la qual no es van pren­dre imat­ges. La d’ahir també es va fer envol­tada d’un aire de secre­tisme, allu­nyada del focus mediàtic. El pri­mer con­tacte va ser al desem­bre, en paral·lel a la cimera Torra-Sánchez.

En qual­se­vol cas, les tro­ba­des es desen­vo­lu­pen amb l’interès del govern espa­nyol d’apro­var el pres­su­post gene­ral de l’Estat –amb la data límit del 8 de febrer perquè els grups par­la­men­ta­ris del PDe­CAT i ERC pre­sen­tin o no esme­nes a la tota­li­tat als comp­tes–, i amb l’exigència cata­lana d’obte­nir un gest de Sánchez en relació amb el dret a l’auto­de­ter­mi­nació.

Tot això en el con­text del pròxim tras­llat, pre­vi­si­ble­ment la set­mana que ve, dels pre­sos polítics a Madrid i de l’inici del judici de l’1-O, que des­en­ca­de­narà mobi­lit­za­ci­ons de pro­testa arreu de Cata­lu­nya i a Madrid.

Res­pecte al pres­su­post espa­nyol, “som on érem”, indi­ca­ven ahir fonts del govern. Artadi sosté que l’inde­pen­den­tisme podria faci­li­tar la tra­mi­tació dels comp­tes si el govern de Sánchez mos­tra una “volun­tat real” per a un “diàleg efec­tiu” sobre els drets dels cata­lans, inclòs el d’auto­de­ter­mi­nació, segons va afir­mar ahir en una entre­vista que s’emetrà avui a TV3. Així, la por­ta­veu man­te­nia oberta la porta a dei­xar que el PDe­CAT i ERC puguin faci­li­tar almenys la tra­mi­tació dels comp­tes, sense que això impli­qui apro­var-los, per donar més marge al fil de diàleg exis­tent entre la Gene­ra­li­tat i La Mon­cloa, que es van pas­sant la pilota de reunió en reunió: “Si s’imposa una mica el coratge, l’altura de mires i el sen­tit d’estat i ells imple­men­ten meca­nis­mes que demos­trin aquesta volun­tat real d’un diàleg efec­tiu, man­te­nint evi­dent­ment tots els drets dels cata­lans, inclòs el d’auto­de­ter­mi­nació, lla­vors es pot tra­mi­tar [el pres­su­post]”.

D’altra banda, el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, va desit­jar que els pre­sos polítics tor­nin “com a herois lliu­res”, en el marc de la con­cen­tració que els Avis i Àvies per la Lli­ber­tat de Reus con­vo­quen cada dia en suport als diri­gents inde­pen­den­tis­tes empre­so­nats i que ahir va aple­gar més de 500 per­so­nes. “Demano a tots els par­tits inde­pen­den­tis­tes que no aba­ra­tei­xin els vos­tres som­nis”, va recla­mar el pre­si­dent.

Ban­de­jar les “ocurrències”

En la mateixa línia, ahir es va tor­nar a sen­tir la veu de l’expor­ta­veu de la CUP Anna Gabriel, actu­al­ment exi­li­ada a Suïssa, que va apos­tar per un “gran acord estratègic” de l’espai que defensa el dret a l’auto­de­ter­mi­nació i va ins­tar l’inde­pen­den­tisme a dei­xar per a un altre moment en què no hi hagi “tant de dolor” les “acu­sa­ci­ons encre­ua­des i les ocurrències”. En una entre­vista a Cata­lu­nya Ràdio, Gabriel, que està acu­sada de deso­bediència, va desit­jar que el judici de l’1-O esde­vin­gui un “bume­rang” con­tra l’Estat.

En pre­visió de l’immi­nent tras­llat dels pre­sos, el grup par­la­men­tari de Podem al Congrés ha dema­nat al govern espa­nyol si pot garan­tir que es farà res­pec­tant les con­di­ci­ons de segu­re­tat per­so­nal i de dig­ni­tat. En una bate­ria de pre­gun­tes, els pode­mi­tes també qüesti­o­nen si aquest tra­jecte tindrà lloc “sense dila­ci­ons inne­cessàries” i s’interes­sen per si l’exe­cu­tiu con­si­dera que els repre­sa­li­ats han d’estar “en situ­ació de lli­ber­tat” o en un mòdul de règim obert men­tre duri el procés judi­cial.

Si es demostra aquesta voluntat real d’un diàleg efectiu, es poden tramitar [els comptes]
Elsa Artadi
PORTAVEU DEL GOVERN
Demano als partits independentistes que anem units i que no abaratim els somnis del poble català
Quim Torra
PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Vaga general per l’inici del judici de l’1-O

La Intersindical-CSC ha convocat una vaga general per als dies 5, 6 o 7 de febrer, quan està previst que comenci el judici als presos polítics al Tribunal Suprem. El sindicat independentista va registrar ahir un preavís al Departament de Treball de la Generalitat quan es compliran set anys de l’aprovació de la reforma laboral del PP, que “el govern de Pedro Sánchez es nega a derogar”. La vaga es convoca per a tots els centres laborals del país, públics i privats, i pròximament se n’anunciarà la data concreta. En un comunicat, el sindicat explica que entre els objectius de la mobilització, a part de la derogació de la reforma laboral del 2012, hi ha també un salari mínim català de 1.200 euros mensuals, la recuperació de les lleis socials aprovades pel Parlament i aturades al Tribunal Constitucional, la plena igualtat de gènere als centres de treball i l’avenç cap a un model de funció pública de qualitat.

L’ANC i Òmnium Cultural donen suport a la iniciativa, que va en la línia de les reivindicacions de l’aturada de dues hores del 21 de desembre passat i la manifestació que van fer aquell dia conjuntament amb els partits i les organitzacions independentistes amb el lema Tombem el règim, pels drets socials i polítics. Per l’autodeterminació. Contra la repressió.

La CUP va aplaudir públicament la convocatòria, a la qual dona ple suport, i es va comprometre a treballar perquè tingui el màxim seguiment tant als llocs de treball com al carrer. “Sobren raons per una vaga general”, va afirmar el seu portaveu, Carles Riera.