POLÍTICA
26 març 2019 7.24 h

El govern francès es desmarca dels senadors crítics amb Espanya pel judici de l’1-O

 Manuel Valls va fer gestions amb el president i el primer ministre francesos per a que desmentissin els senadors

REDACCIÓ

La minis­tra fran­cesa de rela­ci­ons euro­pees Nat­ha­lie Loi­seau i el grup polític al Senat francès La República en Marxa, del par­tit del pre­si­dent Emma­nuel Macron, s’han des­mar­cat dels 41 sena­dors (d’un total de 348) que han sig­nat un mani­fest crític amb Espa­nya pel judici de l’1-O. El polític francès can­di­dat a les elec­ci­ons muni­ci­pals de Bar­ce­lona Manuel Valls, va fer ges­ti­ons amb el pre­si­dent i el pri­mer mini­es­tre fran­ce­sos per a des­men­tir els sena­dors .

Los senadores franceses firmantes del manifiesto, que son solo un 12% del total, manifiestan un desconocimiento mayúsculo sobre lo que ocurre en Catalunya. Es lamentable que hayan caído en la intoxicación que el separatismo lleva trabajando desde hace añoshttps://elpais.com/politica/2019/03/25/actualidad/1553518784_045967.html 

41 senadores franceses denuncian la “represión” contra los líderes del ‘procés’

Piden que Francia y otros gobiernos europeos intervengan para que haya una mediación

elpais.com

Considero el manifiesto de los senadores un escándalo político, que no se ajusta a la realidad, y así se lo he hecho saber al presidente de la República @EmmanuelMacron y al ministro para y Asuntos Exteriores Jean-Yves Le Drian @JY_LeDrian


Al text, els sena­dors recla­men “res­pecte pels drets i lli­ber­tats fona­men­tals a Cata­lu­nya”. La República en Marxa ha sor­tit al pas d’aquest con­flicte con­si­de­rant “fona­men­tal la uni­tat i la inte­gri­tat” d’Espa­nya, “un país aliat i una gran democràcia”. També subrat­lla que l’opinió dels 41 sena­dors és “indi­vi­dual” i “no reflec­teix” la posició del grup, que “rebutja qual­se­vol ingerència” en els “assump­tes interns” d’Espa­nya, i en els “pro­ces­sos judi­ci­als en curs”. La for­mació també ha afir­mat que no té “cap dubte” de la capa­ci­tat de la democràcia espa­nyola per afron­tar “un diàleg polític pacífic i ple­na­ment res­pectuós amb l’Estat de Dret”.

Concernant la Catalogne, notre ligne est constante : le strict respect des règles constitutionnelles espagnoles. C’est un sujet qui relève de la responsabilité de l’Espagne, qui est un Etat de droit, dans lequel personne – fut-il parlementaire français- n’a à s’immiscer.