POLÍTICA
BRUSSEL·LES - 26 març 2019 2.00 h

Ofensiva europea de Puigdemont

 La seva defensa demana un “informe legal independent” per comparar la decisió del tribunal alemany i la sentència del Suprem

 Espera que “en les pròximes setmanes” els belgues revelin “qui” va seguir el seu cotxe i “per què”

NATÀLIA SEGURA - BRUSSEL·LES

El pre­si­dent català a l’exili con­ti­nua car­re­gant les piles a Europa per com­ba­tre l’ofen­siva judi­cial espa­nyola con­tra l’inde­pen­den­tisme. En l’ani­ver­sari de la seva detenció a Ale­ma­nya, Car­les Puig­de­mont ja porta entre mans una cam­pa­nya per con­ver­tir-se en euro­di­pu­tat i tenir més veu a la capi­tal euro­pea, una demanda con­tra l’ins­truc­tor de la causa de l’1-O a Bèlgica, una altra al Comitè de Drets Humans de l’ONU con­tra l’Estat espa­nyol i una denúncia per espi­o­natge dels ser­veis secrets espa­nyols també en ter­res bel­gues. Ahir, a més, va anun­ciar que ha dema­nat un “informe legal inde­pen­dent” per con­tras­tar la decisió judi­cial ale­ma­nya sobre l’euro­or­dre i la futura sentència del Tri­bu­nal Suprem con­tra els dotze líders inde­pen­den­tis­tes.

El polític gironí va tor­nar ahir a la presó de Neumünster per reme­mo­rar “un dia fosc” a la seva vida, però que, un any després, veu com “l’inici de la inter­na­ci­o­na­lit­zació” del procés. “És evi­dent que el conei­xe­ment de la crisi cata­lana va millo­rar gràcies a la meva detenció a Ale­ma­nya”, va dir. I ahir, per mar­car aquest ani­ver­sari, Puig­de­mont va expli­car una altra acció per ampli­fi­car aquest cas.

L’equip jurídic de Puig­de­mont ha dema­nat a la Uni­ver­si­tat de Berlín que com­pari la decisió del tri­bu­nal de Sch­leswig-Hols­tein, a Ale­ma­nya, amb les pròximes con­clu­si­ons del Suprem sobre el cas de l’1-O. Un equip lide­rat pel pro­fes­sor Flo­rian Jess­ber­ger serà l’encar­re­gat d’estu­diar i com­pa­rar els casos en el marc de la llei euro­pea i inter­na­ci­o­nal. Segons el seu advo­cat Gon­zalo Boye, espe­ren que aquest informe esti­gui a punt “mesos després” de la reso­lució del cas i cre­uen que serà “impor­tant” per poder nodrir encara més el recurs que inter­po­sa­ran a “futu­res instàncies”, espe­ci­al­ment al Tri­bu­nal Euro­peu de Drets Humans d’Estras­burg.

Pel líder de JxCat, amb aquest estudi com­pa­ra­tiu “poden demos­trar que hi ha dobles estàndards a Europa” en el cas de l’1-O. “Jo soc lliure, però els meus com­panys són a la presó”, va recor­dar amb relació a la decisió del tri­bu­nal ale­many de no extra­dir-lo per rebel·lió. “Com pot ser que a la mateixa Europa, en el mateix espai i en el mateix estat de dret, hi hagi acti­tuds con­tra­dictòries a l’hora d’afron­tar uns matei­xos fets?”, es va pre­gun­tar.

D’altra banda, Boye també va avançar que “en les pròximes set­ma­nes” hi haurà notícies sobre el pre­sumpte espi­o­natge a Puig­de­mont durant el seu viatge frus­trat de Finlàndia a Bèlgica. Les auto­ri­tats bel­gues con­ti­nuen inves­ti­gant el geo­lo­ca­lit­za­dor al cotxe de Puig­de­mont a través de la fis­ca­lia del Bra­bant Való i, segons la defensa de l’expre­si­dent, reve­la­ran aviat “qui” va seguir el vehi­cle en el viatge des de Finlàndia cap a Ale­ma­nya i “per què”. “Donarà resul­tats i podrem saber mol­tes coses”, va asse­gu­rar Puig­de­mont durant la roda de premsa que va tenir lloc davant de la presó de Neumünster.

El líder de Junts per Cata­lu­nya va recor­dar que la poli­cia espa­nyola va fer una piu­lada el dia de la seva detenció en què asse­gu­rava que l’ope­ració havia estat coor­di­nada pels ser­veis secrets espa­nyols i ale­manys, però que després això “va ser negat en seu par­la­mentària”. Puig­de­mont con­fia que els bel­gues “acla­rei­xin” qui va ser el res­pon­sa­ble d’haver-lo seguit. “Algú haurà de donar expli­ca­ci­ons”, va rei­vin­di­car.

Tra­ducció del judici

A més de l’informe, el també advo­cat de Puig­de­mont i can­di­dat de JxCat a les elec­ci­ons espa­nyo­les, Jaume Alonso-Cue­vi­llas, va anun­ciar que, “gràcies al suport de molts volun­ta­ris anònims”, tot el procés del judici de l’1-O es tra­duirà a “diver­sos idi­o­mes”, inclo­ses les inter­ven­ci­ons de magis­trats, advo­cats i tes­ti­mo­nis. L’objec­tiu serà posar aques­tes tra­duc­ci­ons “a dis­po­sició de la comu­ni­tat inter­na­ci­o­nal” perquè juris­tes, polítics i mit­jans d’arreu del món “puguin tenir conei­xe­ment” de “la vul­ne­ració de drets” que hi ha a l’Estat amb el judici con­tra els líders inde­pen­den­tis­tes pel referèndum de l’1-O i la decla­ració d’inde­pendència.

Abans de la roda de premsa, Puig­de­mont va voler mate­ri­a­lit­zar un agraïment de caràcter cul­tu­ral al cen­tre peni­ten­ci­ari on va estar reclòs durant dotze dies amb la donació d’un cen­te­nar de lli­bres de la lite­ra­tura cata­lana traduïts a l’ale­many. “He vol­gut expres­sar la meva gra­ti­tud pel trac­ta­ment que vaig rebre, molt pro­fes­si­o­nal i carac­terístic d’un sis­tema democràtic”, va dir.

LES FRASES

Aquest és el judici més important de la història judicial d’Espanya i dels més importants d’Europa
Jaume Alonso-Cuevillas
ADVOCAT DE PUIGDEMONT
És evident que el coneixement de la crisi catalana va millorar gràcies a la meva detenció
Carles Puigdemont
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

L’acció exterior catalana, en el punt de mira

El Tribunal de Comptes votarà en el ple de dijous un informe elaborat pel fiscal en cap del tribunal, Miguel Ángel Torres, sobre l’acció exterior de la Generalitat en els darrers anys. L’informe parteix d’un encàrrec que li van fer les Corts a finals del 2017. Ara, aquest avantprojecte està a punt i se sotmetrà a votació. Si el ple aprova aquest informe, es podria obrir un nou procediment per responsabilitat comptable de la Generalitat, tal com confirmen fonts del tribunal. Aquest procediment seria paral·lel a una altra investigació que està oberta al tribunal des del desembre sobre el possible ús de fons públics en l’organització de l’1-O. Investiga Carles Puigdemont, disset exmembres del govern i la interventora general, Rosa Vidal, per presumpta responsabilitat comptable per haver usat fons públics per fer el referèndum. També hi estan inclosos els exconsellers que van abandonar el govern abans de l’1-O. El tribunal ja ha admès a tràmit les demandes presentades per Societat Civil Catalana i Advocats Catalans per la Constitució, i una altra que va formular Miguel Ángel Torres. En la primera, es reclama als investigats 2 milions pels costos del referèndum i fins a 87 milions més pel cost de l’operació Copèrnic per enviar policies a Catalunya. En la demanda de la fiscalia, en canvi, no es fixa cap quantitat. Fonts del tribunal confirmen que aquest cas està encara en diligències prèvies.