SOCIETAT
BARCELONA - 26 abril 2019 2.00 h

El TC avala la immersió lingüística a les escoles

 L’alt tribunal resol un recurs del PP de fa deu anys i aixafa les pretensions d’anul·lar la immersió en català

 La sentència, ferma, tomba deu articles de la LEC perquè considera que envaeixen competències de l’Estat

M.R - BARCELONA

La immersió lingüística en català a les esco­les és cons­ti­tu­ci­o­nal sem­pre que també es garan­teixi “el ple domini del cas­tellà al final de l’ense­nya­ment obli­ga­tori”. El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal (TC) ha ava­lat amb una sentència ferma la immersió en català als cen­tres edu­ca­tius i resol, deu anys després, un recurs pre­sen­tat pel PP el 2009 con­tra la llei d’edu­cació de Cata­lu­nya (LEC).

No obs­tant això, el TC con­si­dera incons­ti­tu­ci­o­nals deu arti­cles d’aquesta nor­ma­tiva refe­rits al currículum i ava­lu­ació dels alum­nes i a l’orga­nit­zació dels cos­sos docents perquè con­si­dera que enva­ei­xen com­petències. En con­cret, el tri­bu­nal con­si­dera incons­ti­tu­ci­o­nals els apar­tats que regu­len el currículum, l’orga­nit­zació dels estu­dis a primària, secundària i bat­xi­lle­rat, així com l’ava­lu­ació a l’alum­nat ja que –diu el TC– aquests arti­cles o bé són una còpia o un resum de la llei esta­tal o bé hi ha afe­gits que superen les com­petències que té el govern català en matèria d’edu­cació. Igual­ment veu incons­ti­tu­ci­o­nals alguns punts rela­ci­o­nats amb els ense­nya­ments artístics.

També tomba l’accés als cos­sos de catedràtics, docents i ins­pec­tors perquè creu que “no poden alte­rar l’estruc­tura dels cos­sos de fun­ci­o­na­ris esta­blerta per la legis­lació bàsica”. El con­se­ller d’Edu­cació, Josep Bar­galló, va dir ahir en relació amb els arti­cles que el TC ha tom­bat que “les modi­fi­ca­ci­ons que s’impo­sen són teòriques i no afec­ten la pràctica del sis­tema edu­ca­tiu”.

En el cas de la llen­gua cata­lana i la immersió, que era una de les coses que més pre­o­cu­pa­ven del model propi, el Cons­ti­tu­ci­o­nal ha aixa­fat la gui­tarra al PP, que volia anul·lar la immersió lingüística. En aquest sen­tit, la sentència també avala que els alum­nes que s’incor­po­ren al sis­tema edu­ca­tiu sense conèixer el català rebin una atenció lingüística per­so­na­lit­zada que els per­meti ini­ciar l’apre­nen­tatge en aquesta llen­gua, sem­pre que “no exclo­gui” que també la rebin amb “caràcter simi­lar” aquells que no cone­guin el cas­tellà. En aquest sen­tit, el TC recorda que en ante­ri­ors sentències ja havia con­so­li­dat la doc­trina que “cor­res­pon a l’Estat vet­llar pel res­pecte dels drets lingüístics en el sis­tema edu­ca­tiu i, en par­ti­cu­lar, el de rebre ense­nya­ment en la llen­gua ofi­cial de l’Estat”.

Sis­tema propi

El tri­bu­nal manté l’arti­cle de la LEC que pre­veu que el govern deter­mini “el currículum de l’ense­nya­ment de les llengües, que comprèn els objec­tius, els con­tin­guts, els cri­te­ris d’ava­lu­ació i la regu­lació del marc horari”, perquè entén que es refe­reix al català, l’aranès i la lite­ra­tura en aques­tes llengües “com a assig­na­tu­res de lliure con­fi­gu­ració autonòmica”. La sentència avala l’aranès com a llen­gua vehi­cu­lar i d’apre­nen­tatge a l’Aran, sem­pre que s’inter­preti que “no es priva el cas­tellà i el català” de la mateixa con­dició.

El con­se­ller d’Edu­cació, Josep Bar­galló, va cele­brar ahir que “allò que havia gene­rat més pre­o­cu­pació”, la defensa del català, es manté “intacte’’ perquè “un cop més’’ –va dir– el TC avala la nor­ma­tiva que esta­bleix la llei cata­lana.

Bar­galló, en canvi, va lamen­tar que la sentència hagi tar­dat deu anys i que limiti els aspec­tes de “moder­ni­tat edu­ca­tiva’’ que intro­du­eix la llei cata­lana i els supe­diti al marc de la funció pública espa­nyola, “molt anti­quat’’.

Esqui­zofrènia

El con­se­ller va recor­dar que la llei d’edu­cació de Cata­lu­nya (LEC) ha que­dat supe­di­tada a la Lomqe (llei orgànica per a la millora de la qua­li­tat edu­ca­tiva), que és la llei que va apro­var el PP de Wert i que el PSOE ha dit que vol dero­gar i que no exis­tia quan Cata­lu­nya va apro­var la LEC (la llei cata­lana es va apro­var quan a l’Estat hi havia vigent la LOE). Per això el con­se­ller va dir que si el nou govern sor­git del 28-A derogués la Lomqe “hauríem de dema­nar al TC que torni a redac­tar la sentència, perquè es fona­men­ta­ria en una llei que ja no esta­ria vigent”. En aquest sen­tit, va dir ahir que la inter­pre­tació de la sentència suposa una “espècie d’esqui­zofrènia”, i va asse­gu­rar que el futur del sis­tema edu­ca­tiu es manté a l’expec­ta­tiva dels resul­tats elec­to­rals d’aquest diu­menge.

Segons Bar­galló, “sigui quin sigui’’ el resul­tat del 28-A por­tarà un nou canvi legis­la­tiu a l’Estat. El con­se­ller va dir que si gover­nen els par­tits d’esquerra dero­ga­ran la Lomqe i si ho fan els par­tits de “l’extrema dreta’’ apos­ta­ran per una “llei molt més regres­siva’’ que la Lomqe. Per tant, al seu parer, “és aviat” per valo­rar si la sentència vol mar­car unes bases edu­ca­ti­ves per a tot l’Estat que limi­tin l’actu­ació pròpia de Cata­lu­nya”.

LES FRASES

2009
Es va aprovar
la llei d’educació de Catalunya (LEC) al Parlament, contra la qual el PP va presentar un recurs al TC.
Acatem la sentència del Tribunal Constitucional com no pot ser d’una altra manera
Alejandro Fernández
PRESIDENT DEL PP A CATALUNYA
No cal l’assentiment del TC per saber que la immersió lingüística és un model de cohesió social
Laura Borràs
CANDIDATA DE JXCAT AL CONGRÉS
Cal seguir implicats en el blindatge de la immersió perquè són moltes les forces que la posen en qüestió
Aina Vidal
EN COMÚ PODEM
Seguirem treballant per garantir a les aules un equilibri entre el castellà i el català
Carina Mejías
CIUTADANS
Observem traços recentralitzadors en el dia a dia de la política espanyola
Meritxell Budó
CONSELLERA DE LA PRESIDÈNCIA I PORTAVEU DEL GOVERN
El model d’immersió lingüística continua amenaçat tot i la sentència del TC
Plataforma per la Llengua