POLÍTICA
LONDRES - 26 abril 2019 2.00 h

L’SNP enceta la campanya per arribar a un 60% de vots independentistes

 Sturgeon creu que el ‘Brexit’ pot fer decantar cap al sí els escocesos indecisos

 Londres avisa que el resultat del referèndum del 2014 és definitiu

DANIEL POSTICO - LONDRES

El govern de Nicola Stur­geon va posar ahir en marxa tota la maquinària per a la nova cam­pa­nya per la inde­pendència a Escòcia, tot i l’opo­sició del govern esta­tal, que ha dei­xat clar que blo­que­jarà qual­se­vol referèndum. Ahir va ser David Liding­ton, el vice­pri­mer minis­tre britànic de facto, qui va avi­sar que el resul­tat de la con­sulta del 2014 és defi­ni­tiu.

De moment, Stur­geon, que dime­cres va anun­ciar la con­vo­catòria d’un altre referèndum abans de maig del 2021 si es pro­du­eix el Bre­xit, no fa cas dels adver­ti­ments de Lon­dres. Va anun­ciar l’envi­a­ment de 2,5 mili­ons de fullets a tots els esco­ce­sos, tant els que són inde­pen­den­tis­tes com els que no, expli­cant-los com serà la nova Escòcia inde­pen­dent.

“La cam­pa­nya se cen­tra en el poten­cial econòmic d’una Escòcia inde­pen­dent”, va expli­car el govern, i el seu objec­tiu és convèncer els inde­ci­sos. També ahir, Peter Mur­rell, direc­tor exe­cu­tiu del Par­tit Naci­o­nal Escocès (SNP) i marit de Stur­geon, va res­ta­blir un web per reco­llir fons que es diu yes.​scot, domini que va pertànyer a la cam­pa­nya del sí el 2014. Demana dona­ci­ons per finançar la cam­pa­nya de les elec­ci­ons euro­pees del 23 de maig i també per enviar els 2,5 mili­ons de fullets als ciu­ta­dans esco­ce­sos.

A la vegada, la cam­pa­nya ciu­ta­dana Voi­ces for Scot­land, una ini­ci­a­tiva basada en el micro­me­ce­natge i que aglu­tina 100.000 per­so­nes, es va posar en marxa per convèncer la ter­cera part de població esco­cesa, els qui es con­si­dera par­ti­da­ris del no, però sus­cep­ti­bles de can­viar de parer. El seu objec­tiu és acon­se­guir que el suport a la inde­pendència arribi a un 60% de la població. Ara mateix està en un 47%, dos punts més que en la con­sulta del 2014. Un estudi de la Uni­ver­si­tat de Stir­ling sug­ge­reix que el Bre­xit podria fer can­viar d’opinió molta gent, espe­ci­al­ment joves.

“Hem d’acon­se­guir una àmplia majo­ria per poder can­viar el dis­curs”, va dir l’actriu Elaine C. Smith, una de les fun­da­do­res de Voi­ces for Scot­land. El govern escocès no vol divi­dir la soci­e­tat com ha pas­sat amb el Bre­xit. No vol que ningú se senti exclòs, i per això crearà l’Assem­blea Ciu­ta­dana, que agru­parà diver­ses enti­tats repre­sen­ta­ti­ves de la soci­e­tat esco­cesa. S’ins­pi­ren en l’assem­blea cre­ada a la República d’Irlanda per a la cam­pa­nya de l’avor­ta­ment.

D’altra banda, a Mike Rus­sell, minis­tre del Bre­xit, li han encar­re­gat la com­pli­cada missió d’obrir con­ver­ses amb la resta de for­ces polítiques. S’espera que en la con­ferència de l’SNP d’aquest cap de set­mana s’apun­tali el pla i es deci­deixi la nova moneda esco­cesa fora del Regne Unit.