POLÍTICA
BARCELONA - 26 abril 2019 2.00 h

Puigdemont fa una crida a votar JxCat davant l’intent de Cs i el PP d’apartar-lo

 La formació presentarà un recurs a la JEC contra la pretensió dels dos partits unionistes d’impedir que el president exiliat concorri a les eleccions europees

EMILI BELLA - BARCELONA

Car­les Puig­de­mont es va con­ver­tir ahir en el can­di­dat de facto de Junts per Cata­lu­nya a les elec­ci­ons de diu­menge. El pre­si­dent exi­liat va acu­sar Ciu­ta­dans i el PP d’inten­tar “de manera des­es­pe­rada” pro­hi­bir-li uns drets que té “intac­tes” per pre­sen­tar-se a les elec­ci­ons euro­pees després que els dos par­tits hagin recor­re­gut a la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC) con­tra la seva can­di­da­tura. Puig­de­mont va apel·lar al vot a Junts per Cata­lu­nya el 28-A perquè és la força que volen “apar­tar”. “No els sor­tirà bé, tor­na­ran a fer el ridícul”, va adver­tir en un mis­satge des de Bèlgica en el míting final de la for­mació a Lleida. En aquest sen­tit, el pre­si­dent veu ner­vi­o­sisme en les files uni­o­nis­tes perquè “deuen haver vist” que podrà aga­far l’acta d’euro­di­pu­tat.

El cap de llista a les euro­pees del 26-M va aler­tar que “si hi ha una cosa que obses­si­ona espe­ci­al­ment” l’Estat espa­nyol és que no vol veure “ni en pin­tura” JxCat, a la qual vol­drien “fora de l’arc par­la­men­tari”.

La can­di­data número dos de Jordi Sànchez, Laura Borràs, va dema­nar que si algú vol votar Puig­de­mont que no s’esperi al 26-M i que ho faci diu­menge, perquè “pot­ser no us dei­xa­ran votar-lo a les elec­ci­ons euro­pees”. “Siguem tots i cadas­cun de nosal­tres el pre­si­dent Puig­de­mont; el volen lluny i apar­tat, i el tro­ba­ran a JxCat, recor­deu-ho quan voteu el 28-A”, va aren­gar.

De fet, JxCat pre­sen­tarà al·lega­ci­ons al recurs. Fonts de la for­mació indi­quen que Puig­de­mont està “degu­da­ment ins­crit” en el cens elec­to­ral, tot i que asse­gu­ren que tam­poc no és impres­cin­di­ble per poder-se pre­sen­tar als comi­cis i recor­den que els també exi­li­ats Lluís Puig i Jami Mata­mala es pre­sen­ten el 28-A sense que ningú no ho hagi impug­nat.

La can­di­data número tres per Bar­ce­lona, Míriam Nogue­ras, va asse­gu­rar que volen ban­de­jar Puig­de­mont perquè “ha demos­trat que a l’Estat espa­nyol se’l pot vèncer” i, en una crítica velada a ERC, que aspira a relle­var l’espai post­con­ver­gent a les muni­ci­pals, va acla­rir: “Nosal­tres no tenim cap intenció de ser un par­tit hegemònic d’una auto­no­mia mal­trac­tada.”

I Artur Mas va diri­gir-se als inde­pen­den­tis­tes inde­ci­sos que puguin tenir alguna “con­fusió”, per dir-los que “JxCat és el que més s’assem­bla” a Junts pel Sí, la coa­lició de CDC, ERC i inde­pen­dents que va fer pos­si­ble la pri­mera majo­ria abso­luta inde­pen­den­tista, amb la CUP.

LA FRASE

Si hi ha una cosa que els obsessiona és veure Junts per Catalunya fora del Congrés i el Senat
Carles Puigdemont
PRESIDENT EXILIAT

La JEC expedienta Torra pel missatge de Sant Jordi

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat sancionar el president de la Generalitat, Quim Torra, pel missatge institucional de Sant Jordi i per haver enviat correus electrònics als funcionaris en considerar que en els dos casos va utilitzar expressions identificables amb missatges electorals de partits. La JEC ha estimat parcialment una denúncia de Ciutadans amb l’argument que durant els períodes electorals els poders públics no poden fer actes en què es pronunciïn expressions coincidents o similars a les que utilitza en la campanya electoral alguna formació. Torra hauria incomplert aquest deure de neutralitat política quan es va referir als presos polítics (“per segon any consecutiu viurem un Sant Jordi amb presos i exiliats polítics”) i també quan va demanar una mediació internacional per “resoldre el conflicte de manera democràtica”.

En el cas dels correus, a partir d’un recurs del PSC i de Cs, la JEC considera que no podia fer referència al “nefast 155” o a l’absència del “president Puigdemont i els consellers del seu govern que estan amb ell a l’exili o a la presó”.