OPINIÓ
JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT - 26 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

El vot del 28-A

JOAN RUEDA - JRUEDA@ELPUNTAVUI.CAT
“Es pot estar empi­pat per la gestió de l’1-O, però l’abs­tenció és obrir una porta a la ultra­dreta de Vox

Com a feno­men ple­na­ment con­so­li­dat, i que ha evo­lu­ci­o­nat amb els anys, el vot del Front Nati­o­nal ha estat àmpli­a­ment estu­diat a França. El traspàs directe de vot pro­vi­nent del Par­tit Comu­nista al Front Nati­o­nal als bar­ris pobres ha estat motiu de polèmiques i tro­baríem estu­dis que ho des­men­tei­xen taxa­ti­va­ment i d’altres que no ho defen­sen però gai­rebé. A l’Estat espa­nyol la irrupció de Vox és tan recent que encara no hi ha estu­dis seri­o­sos sobre això. Sí que hi ha teo­ries, com la de la importància que han tin­gut els mit­jans de comu­ni­cació en aquest ascens o la que postula que, de fet, és un altre tipus de vot de càstig als par­tits tra­di­ci­o­nals. En tot cas, el que és una evidència és que aquest vot hi era, latent. I on era? Doncs, majo­ritària­ment, dins del Par­tit Popu­lar. Una de les coses que els popu­lars van saber fer bé va ser aglu­ti­nar des de l’extrema dreta fins al cen­tre­dreta. Ara, ho van fer bé per als seus interes­sos elec­to­rals però no pas per als interes­sos del país el qual diuen ser­vir, ja que ho van fer a canvi que els poders fàctics del fran­quisme pogues­sin man­te­nir les seves par­cel·les de poder en aquest pacte del silenci i de la ver­go­nya que va ser la Tran­sició espa­nyola. O en aquest mal menor, com els agrada dir a alguns, d’esquer­res, quan par­len dels sacri­fi­cis, que sens dubte van exis­tir, d’aque­lla època.

En tot cas, però, el feno­men Vox sem­bla que ha arri­bat per que­dar-se, si més no men­tre el PP con­tinuï esmi­co­lant-se. O suïcidant-se amb líders com Pablo Casado al cap­da­vant. L’ano­me­nada Espa­nya buida, aquesta que Madrid està ani­qui­lant xuclant-li la sang com un veri­ta­ble vam­pir, és llençada con­tra l’ene­mic de sem­pre, Cata­lu­nya. I qui hi ha millor per fer aquesta feina que Vox? Ara, també és cert que si les dar­re­res elec­ci­ons anda­lu­ses hagues­sin man­tin­gut la mit­jana habi­tual de par­ti­ci­pació, els ultres s’hau­rien que­dat en tres o, màxim, qua­tre escons. I aquesta és la clau: es pot estar empi­pat amb la gestió de l’1-O i del 3-O, però l’abs­tenció és un risc massa alt, ja que és, també, una de les for­mes d’obrir la porta a la xenofòbia i el racisme.