OPINIÓ
26 novembre 2018 2.00 h

KEEP CALM

El gargall

JORDI CREUS
L’espu­tació és tan falsa com la rebel·lió i la sedició, com l’adoc­tri­na­ment a les esco­les, o com la divisió de poders a l’Estat espa­nyol o...

Així doncs sem­bla que l’esco­pi­nada que va denun­ciar el minis­tre desin­fec­ta­dor és tan falsa com un duro sevillà. Saben? Eren aque­lles mone­des il·legals que van cir­cu­lar arreu de l’Estat a finals del segle XIX i que eren tan difícils de des­co­brir. Tot el con­trari, per cert, que el pre­sumpte gar­gall, que no ha pogut ser detec­tat per cap de les nom­bro­ses càmeres que hi ha al Congrés espa­nyol. Per tant, estem par­lant d’una espu­tació tan falsa com els relats deli­rants del jutge Lla­rena. Tan falsa com la rebel·lió i la sedició. Tan falsa com l’adoc­tri­na­ment a les esco­les cata­la­nes. Tan falsa com la divisió de poders a l’Estat espa­nyol. Tan falsa com aque­lla poca­ver­go­nya ano­me­nada Lorena Roldán, que diu que la presó de Lle­do­ners és com un hotel de cinc estre­lles. Tan falsa com els tuits tumul­tu­a­ris del tal Tacito, que en rea­li­tat és un tinent coro­nel de la Guàrdia Civil. Tan falsa com que a l’Espa­nya del segle XXI no hi ha pre­sos polítics. Tan falsa com la mar­gi­nació de la llen­gua cas­te­llana al nos­tre país. Tan falsa com la denúncia del poli­cia agres­sor con­tra Jordi Borràs. Tan falsa com la dig­ni­tat de Jorge Fernández Díaz i Daniel de Alfonso. Tan falsa com un indult con­ce­dit abans que els pre­sos siguin jut­jats. Tan falsa com que la tar­dor pas­sada la majo­ria de les empre­ses que van treure la seu social de Cata­lu­nya ho van fer per volun­tat pròpia i sense cap pressió. Tan falsa com que Tamara o Adri Car­rasco són ter­ro­ris­tes. Tan falsa com que la monar­quia borbònica és democràtica. Tan falsa com el con­sell de guerra que va con­dem­nar a mort Lluís Com­panys i que els suc­ces­sius governs espa­nyols es neguen a anul·lar. Tan falsa com la violència dels CDR. Tan falsa com que els referèndums divi­dei­xen les soci­e­tats. Tan falsa com la cri­mi­na­lit­zació con­tra Roger Español. Tan falsa com les agres­si­ons que s’inven­ten Rivera o Arri­ma­das. Tan falsa com la car­rera de dret i el màster de Pablo Casado. Tan falsa, en defi­ni­tiva, com afir­mar que les bom­bes que el minis­tre Bor­rell ven a l’Aràbia Sau­dita no maten nens al Iemen.