OPINIÓ
26 novembre 2018 2.00 h

DE REÜLL

Abandó total

ANNA PUIG
L’Estat ha obviat Cata­lu­nya, vol­gu­da­ment i amb tota la intenció

El 22 de desem­bre del 2014, la lla­vors minis­tra de Foment, Ana Pas­tor, va posar la pri­mera pedra de les obres de des­do­bla­ment de l’N-II entre Sils i Maçanet, a la comarca de la Selva. Es va esta­blir un període de 40 mesos per refor­mar un tram de 2,7 quilòmetres. Ja en aquell moment, que­dava clar que es tirava llarg per evi­tar que, per enèsima vegada, s’acusés l’Estat d’un nou incom­pli­ment en infra­es­truc­tu­res. Abans-d’ahir, el minis­tre José Luis Ábalos va inau­gu­rar l’esmen­tat tram. Qua­ranta-set mesos després de posar la pri­mera pedra! Per fer 2,7 quilòmetres! Ni exa­ge­rant els períodes d’exe­cució són capaços de com­plir ter­mi­nis. Però no només això. Aquell mateix 22 de desem­bre del 2014, Pas­tor va anun­ciar obres en dos trams més de l’N-II, a l’Alt Empordà. Un d’aquests havia d’estar fet abans que el tram Sils-Maçanet i encara està en obres. L’altre ni tan sols s’ha començat.

L’escàndol de l’N-II a les comar­ques giro­ni­nes és només un dels exem­ples d’incom­pli­ments rei­te­rats del govern espa­nyol –esti­gui en mans del PP o del PSOE– i de manca d’inversió en infra­es­truc­tu­res en ter­ri­tori català. La situ­ació de Roda­lies és una altra de les que cla­men a Déu. I aniríem recor­rent el país i en sor­ti­rien com bolets. Indis­cu­ti­ble­ment, l’Estat obvia Cata­lu­nya. La té aban­do­nada. Vol­gu­da­ment i amb tota la intenció del món. És una acti­tud d’ara i de sem­pre, fins i tot indis­si­mu­lada. I dir qual­se­vol altra cosa és men­tir.