POLÍTICA
SUBDELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL A GIRONA - 26 gener 2019 2.00 h

OPINIÓ

Sis raons per aprovar els pressupostos del 2019

ALBERT BRAMON VIVES - SUBDELEGAT DEL GOVERN ESPANYOL A GIRONA

El pro­jecte de pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat (PGE) 2019 assigna a la demar­cació de Girona 107 mili­ons d’euros en inver­si­ons, 32 menys que l’any pas­sat. Hi ha bons motius per refle­xi­o­nar pau­sa­da­ment sobre l’interès dels PGE que plan­teja el govern de Pedro Sánchez i de les reper­cus­si­ons posi­ti­ves que se’n deri­va­ran sobre el benes­tar dels giro­nins i giro­ni­nes. Inten­taré expli­car i enu­me­rar segui­da­ment qui­nes són les raons per con­cloure que seria millor apro­var-los més que no pas jus­ti­fi­car una posició contrària. En cadas­cun d’aquests punts es desprèn un canvi de tendència i una clara línia política.

Pri­mer. Les inver­si­ons a Cata­lu­nya crei­xen d’un 52% en relació amb el 2018 men­tre que la mit­jana d’incre­ment a Espa­nya és del 21%. Els cata­lans hi sor­tim gua­nyant en relació amb el con­junt de l’Estat i mal­grat que les inver­si­ons repre­sen­ten un 16,8% del total (per sota del 18,5% de PIB que aporta Cata­lu­nya), adme­tre els PGE a tràmit obre la pos­si­bi­li­tat de nego­ciar-ne una millora.

Segon. Les comar­ques giro­ni­nes no són ali­e­nes als bene­fi­cis dels grans pro­jec­tes. L’aug­ment de les inver­si­ons a Roda­lies Cata­lu­nya (497 mili­ons), el cor­re­dor medi­ter­rani (319) i la línia de l’AVE (251 reper­cu­ti­ran posi­ti­va­ment sobre la demar­cació i, en con­seqüència, sobre la ciu­ta­da­nia.

Ter­cer. El pro­jecte de PGE que plan­teja Pedro Sánchez aug­menta la des­pesa social i aporta una millora subs­tan­cial de les con­di­ci­ons de vida de les per­so­nes per mitjà d’ofe­rir un nou valor a les pen­si­ons; apu­jar les de viduïtat, que bene­fi­ci­a­ran 3.450 per­so­nes a la demar­cació; incre­men­tar les beques; esta­blir un ingrés mínim vital; recu­pe­rar la cotit­zació per als cui­da­dors de per­so­nes depen­dents; res­ca­tar el sub­sidi d’atur per als majors de 52 anys; aug­men­tar els fons per com­ba­tre la violència de gènere i la pobresa infan­til; i apu­jar 70 mili­ons d’euros el Pla Naci­o­nal d’Habi­tatge, per citar-ne només alguns exem­ples.

Quart. Des d’una pers­pec­tiva estric­ta­ment objec­tiva estem en con­di­ci­ons de dir que avui l’Estat és l’única admi­nis­tració que fa obres en infra­es­truc­tu­res estratègiques a la província. No només els atorga pres­su­post sinó que les exe­cuta i així, en el temps de Pedro Sánchez, el govern n’ha lici­tat un 66% més que durant tot el 2017. Convé tenir pre­sent, en l’àmbit de l’A-2, al marge de l’estrena del tram Sils-Maçanet, que a la pri­ma­vera inau­gu­ra­rem el Vila­de­muls-Orri­ols; que pel març que­darà lici­tat el pro­jecte de millora del Maçanet-Tor­dera; i que hi ha 14,1 mili­ons per a l’enllaç de Vidre­res i finançament per a la redacció de tots els pro­jec­tes entre Bàscara i la Jon­quera.

Cinquè. Girona sor­tirà clara­ment bene­fi­ci­ada si s’apro­ven els pres­su­pos­tos. El govern de Pedro Sánchez té interès que la ciu­tat sigui ben trac­tada i, amb aquest propòsit, hi ha pre­vis­tes inver­si­ons per a la plaça d’Europa i la plaça d’Espa­nya que asse­nya­len la volun­tat de resol­dre-hi les obres urba­nes pen­dents i tan­car el cer­cle de l’arri­bada de l’AVE. També cal tenir molt pre­sent la volun­tat del govern per des­en­ca­llar la cons­trucció de l’arxiu pro­vin­cial. Tenim a punt la firma de l’acord per al nou edi­fici i els PGE pre­ve­uen 120.000 euros des­ti­nats a redac­tar-ne el pro­jecte i dotar Girona amb aquest equi­pa­ment.

Sisè. Les múlti­ples direc­ci­ons dels PGE fan enten­dre que la demar­cació en traurà pro­fit d’una manera plau­si­ble. No hi apa­reix la vari­ant d’Olot, és cert, però cal tenir en compte el paper que poden jugar els fons pen­dents de liqui­dació del 2008 del govern Zapa­tero (210M€ de trans­ferències) si Cata­lu­nya la inclou a la llista per pac­tar a les comis­si­ons bila­te­rals pre­vis­tes a l’Esta­tut. Sí que hi apa­rei­xen, en qual­se­vol cas, 6 mili­ons per a l’ade­quació de pla­ta­for­mes i car­rers de rodatge de l’aero­port Girona-Costa Brava; 3,8 mili­ons per supri­mir el pas a nivell en superfície de Flaçà; 2,3 mili­ons per aba­ra­tir el peatge dels cami­ons entre Maçanet i la Jon­quera; 250.000 euros per al pro­jecte de reha­bi­li­tació casa natal de Sal­va­dor Dalí; i par­ti­des per evi­tar la regressió de la costa (230.000 euros), la recu­pe­ració dels sis­te­mes lito­rals (100.000) i per a l’accés i ús públic dels espais cos­ta­ners (280.000), per citar-ne només alguns exem­ples.