POLÍTICA
BARCELONA - 27 gener 2019 2.00 h

Cuixart denuncia vulneració de drets lingüístics al Suprem

 El president d’Òmnium demana que el judici es faci a Catalunya perquè se celebri de manera íntegra en català

 L’entitat cultural reclama que s’apliqui la Carta Europea de Llengües Regionals

J. PANYELLA - BARCELONA

El pre­si­dent d’Òmnium Cul­tu­ral, Jordi Cui­xart, denun­cia que el judici con­tra els líders del procés inde­pen­den­tista estarà man­cat de garan­ties pel fet que no es podrà cele­brar ínte­gra­ment en llen­gua cata­lana i que les seves parau­les arri­ba­ran al tri­bu­nal a través de la inter­me­di­ació d’un intèrpret. A través d’unes decla­ra­ci­ons difo­ses ahir pel web d’Òmnium, Cui­xart demana que el judici es faci a Cata­lu­nya perquè només així es podran garan­tir uns drets lingüístics que ara veu tre­pit­jats.

La presència i ús del català en l’admi­nis­tració de justícia està pro­te­gida per la Carta Euro­pea de les Llengües Regi­o­nals i Mino­ritàries, un trac­tat d’àmbit supra­es­ta­tal que l’Estat espa­nyol va rati­fi­car i incor­po­rar com a legis­lació pròpia, en el seu dia. La Carta diu, entre altres coses, que un procés s’haurà de seguir en una d’aques­tes llengües mino­ritàries, si així ho demana una de les parts.

Tant Cui­xart com Òmnium apel·len a la vigència de la Carta i denun­cien el seu incom­pli­ment per part del Tri­bu­nal Suprem. L’argu­ment de la Carta ja va ser uti­lit­zat per l’advo­cada de Jordi Cui­xart, Marina Roig, quan va pre­sen­tar davant del tri­bu­nal els argu­ments defen­sant que la causa de l’1 d’octu­bre havia de ser jut­jada al Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC). Ara, Cui­xart insis­teix en aquesta qüestió de llen­gua recor­dant que en la causa hi ha “cen­te­nars” d’hores d’enre­gis­tra­ment i de docu­ments en llen­gua cata­lana que el Suprem és incapaç d’enten­dre, cir­cumstància que no pas­sa­ria amb els magis­trats del TSJC.

Jordi Cui­xart no accepta la presència de l’intèrpret perquè sosté: “Això suposa blan­que­jar la justícia espa­nyola, que em nega el dret a tenir un judici ínte­gra­ment en català.” Cui­xart explica que el fet de no poder-se comu­ni­car direc­ta­ment amb els jut­ges en la seva llen­gua “per­ju­dica la defensa perquè es per­den mati­sos i la lite­ra­li­tat” dels argu­ments.