POLÍTICA
TORROELLA DE MONTGRÍ - 27 gener 2019 2.00 h

Escridassada per la visita de Cs a Torroella

 Ciutadans denuncia que no se’ls ha deixat posar una carpa a la via pública

ESTEVE CARRERA - TORROELLA DE MONTGRÍ

Més d’un cen­te­nar de per­so­nes van rebre ahir amb pan­car­tes i crits recla­mant la lli­ber­tat dels pre­sos polítics la visita del por­ta­veu par­la­men­tari de Cs, Car­los Car­ri­zosa, a Tor­ro­e­lla de Montgrí, el poble d’on és ori­ginària l’excon­se­llera empre­so­nada Dolors Bassa. Els efec­tius de qua­tre fur­go­ne­tes dels Mos­sos d’Esqua­dra van impe­dir el con­tacte entre els mani­fes­tants i la comi­tiva de la for­mació taronja. Enmig de les con­sig­nes llançades pels mani­fes­tants, com ara “ni oblit ni perdó per l’1 d’octu­bre”, “lli­ber­tat Dolors” i “fora”, Car­los Car­ri­zosa va aten­dre els mit­jans per denun­ciar que l’Ajun­ta­ment de Tor­ro­e­lla de Montgrí els havia negat la ins­tal·lació d’una carpa a la via pública i va qua­li­fi­car la mesura “d’into­le­ra­ble i arbitrària i de vul­ne­ració dels drets fona­men­tals”. Segons infor­mava l’ACN, l’únic inci­dent de l’acte va ser quan un regi­dor de Bla­nes va resul­tar ferit al nas pel llançament d’una llauna.