POLÍTICA
BARCELONA - 27 març 2019 2.00 h

La comissió sobre la monarquia, suspesa pel TC

 Accepta el recurs que va presentar l’Estat per falta de competències del Parlament i la suspèn automàticament

D.B - BARCELONA

Nova demos­tració que el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal no falla si es tracta de pro­te­gir la monar­quia espa­nyola. L’alt tri­bu­nal va acor­dar ahir sus­pen­dre la comissió d’inves­ti­gació que el Par­la­ment de Cata­lu­nya havia acor­dat posar en marxa per a inves­ti­gar la ins­ti­tució monàrquica. La comissió es va apro­var a prin­ci­pis de mes amb els vots dels dipu­tats de JxCat, ERC, els comuns i la CUP, i els con­tra­ris del PSC, Cs i el PP. L’objec­tiu és posar llum sobre els pre­sump­tes comp­tes irre­gu­lars del rei emèrit, Joan Car­les I, en para­di­sos fis­cals, la pro­vi­nença d’aquest capi­tal i les acti­vi­tats delic­ti­ves o irre­gu­lars que es puguin deri­var de les decla­ra­ci­ons de Corinna zu Sayn-Witt­gens­tein. Però el govern de Pedro Sánchez va inter­ve­nir per pro­te­gir la ins­ti­tució i va pre­sen­tar un recurs d’incons­ti­tu­ci­o­na­li­tat.

Ahir, el ple del TC va acor­dar per una­ni­mi­tat adme­tre a tràmit aquest recurs. Això suposa, de facto, la sus­pensió automàtica de l’acord perquè l’exe­cu­tiu esta­tal ha recla­mat que s’apli­qui l’arti­cle 161.2 de la Cons­ti­tució que deixa sense efecte qual­se­vol llei, acord o nor­ma­tiva autonòmica impug­nada per l’Estat. El Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal dis­posa ara de cinc mesos –pror­ro­ga­bles– per adop­tar una decisió sobre el fons de la qüestió, i les parts tenen deu dies per pre­sen­tar al·lega­ci­ons.

L’exe­cu­tiu espa­nyol con­si­dera que el Par­la­ment ha anat més enllà de les seves com­petències. “Aquest govern no pot accep­tar que sense cap com­petència es provi d’inves­ti­gar el cap de l’Estat per part d’un par­la­ment autonòmic”, va afir­mar la vice­pre­si­denta, Car­men Calvo, després que el Con­sell de Minis­tres donés llum verd a la inter­po­sició del recurs. El govern de Sánchez va sol·lici­tar l’informe pre­cep­tiu –però no vin­cu­lant– del Con­sell d’Estat sobre el recurs. Va eme­tre un dic­ta­men favo­ra­ble, contrària­ment al que havia fet quan el mateix exe­cu­tiu li va dema­nar l’opinió per pre­sen­tar el recurs con­tra la decla­ració de repro­vació a Felip VI feta per la cam­bra.