POLÍTICA
BARCELONA - 27 març 2019 2.00 h

Reguant al·lega perjudici moral per negar-se a respondre a Vox

 Recorre contra la multa imposada pel Suprem i es mostra disposada a declarar sense contestar a la ultradreta

EMMA ANSOLA - BARCELONA

La regi­dora de l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lona Eulàlia Reguant i el peri­o­dista i exdi­pu­tat Anto­nio Baños han recor­re­gut con­tra la multa que els va impo­sar el Tri­bu­nal Suprem per haver-se negat, com a tes­ti­mo­nis, a res­pon­dre a Vox, que actua d’acu­sació par­ti­cu­lar en el judici al procés inde­pen­den­tista.

Reguant i Baños s’han negat a pagar els 2.500 euros de sanció i en el recurs pre­sen­tat al·leguen tant motius pro­ce­di­men­tals com de con­tin­gut. En el pri­mer cas, asse­gu­ren que no es van seguir els tràmits regla­men­ta­ris que dicta la llei per comu­ni­car-los la sanció en forma i ter­mi­nis tan bon punt van pas­sar els fets a la sala del Suprem. A més a més, en l’escrit del recurs s’asse­nyala que no hi ha hagut cap con­ducta sus­cep­ti­ble de cor­recció espe­cial, ja que els tes­ti­mo­nis no van man­te­nir cap con­ducta “des­a­fi­a­dora, irres­pec­tu­osa o des­con­si­de­rada”.

Quant als motius per negar-se a con­tes­tar a les pre­gun­tes de l’extrema dreta, l’escrit de defensa de Reguant recorda l’arti­cle 418 de la llei d’enju­di­ci­a­ment cri­mi­nal (Lecrim) que esta­bleix que “cap tes­ti­moni pot ser obli­gat a decla­rar sobre una pre­gunta la res­posta de la qual pugui per­ju­di­car mate­ri­al­ment o moral­ment i d’una manera directa i impor­tant la per­sona”. Reguant va dir davant del tri­bu­nal: “Davant d’un par­tit mas­clista i xenòfob no accep­taré con­tes­tar a les pre­gun­tes.” Amb tot, la dipu­tada recorda que el magis­trat Marc­hena no li va ofe­rir a ella en cap cas la pro­posta –que sí va adreçar a Baños– de res­pon­dre a través del pre­si­dent a les pre­gun­tes de Vox. I apro­fita l’escrit per rei­te­rar la seva pre­dis­po­sició a con­tes­tar a les pre­gun­tes uti­lit­zant la fórmula ini­ci­ada per Marc­hena a Baños. El Suprem haurà de dic­tar ara si accepta el recurs o manté la multa i si torna a citar els dos tes­ti­mo­nis.

LA FRASE

Davant de l’extrema dreta, d’un partit masclista i xenòfob, no acceptaré contestar a les seves preguntes
Eulàlia Reguant
REGIDORA DE LA CUP (FRASE EMESA EL 27 DE FEBRER EN EL JUDICI AL TS)