OPINIÓ
27 abril 2019 2.00 h

Campanya intervinguda per la JEC

Aca­bem de viure una cam­pa­nya elec­to­ral tant o més anòmala que la que va pre­ce­dir les elec­ci­ons del 21 de desem­bre del 17 al Par­la­ment de Cata­lu­nya, fruit de l’apli­cació de l’arti­cle 155 i la des­ti­tució del govern legítim. Ha estat una cam­pa­nya inter­vin­guda i mar­cada de forma deci­siva per les contínues ingerències del Tri­bu­nal Suprem i de la Junta Elec­to­ral Cen­tral (JEC), ens en el qual hi ha, com és cone­gut, dos magis­trats que for­men part del tri­bu­nal que està jut­jant els líders del procés inde­pen­den­tista entre els quals hi ha, al seu torn, cinc can­di­dats als comi­cis de demà.

Més que un àrbi­tre amb la missió fona­men­tal de vet­llar per la trans­parència i objec­ti­vi­tat del procés elec­to­ral, com es defi­neix en les seves fun­ci­ons, la JEC s’ha com­por­tat com un actor de la cam­pa­nya amb un pro­ta­go­nisme deter­mi­nant. Ha ges­ti­o­nat a dis­creció, i de bra­cet amb el Suprem, la par­ti­ci­pació en rodes de premsa i actes elec­to­rals dels can­di­dats empre­so­nats a Soto del Real o ha expe­di­en­tat el pre­si­dent Quim Torra per haver par­lat de pre­sos polítics en el mis­satge ins­ti­tu­ci­o­nal de Sant Jordi. Per fer-ho ha comp­tat, és clar, amb l’ajut ines­ti­ma­ble del PP, de Ciu­ta­dans i, en menor mesura, del PSC, que s’hi han adreçat amb delit.

Els par­tits de Casado i Rivera pre­te­nen anar encara més enllà i usar la JEC per eli­mi­nar un rival polític: han recor­re­gut con­tra la can­di­da­tura al Par­la­ment Euro­peu del pre­si­dent Puig­de­mont, a l’exili. Gai­rebé ens havíem acos­tu­mat a les ingerències de la JEC en l’àmbit periodístic, amb els famo­sos blocs elec­to­rals que ban­de­gen els cri­te­ris pro­fes­si­o­nals, però aquesta vegada han entrat de ple en l’àmbit estric­ta­ment polític.