POLÍTICA
GIRONA - 27 abril 2019 2.00 h

El jutjat investiga 23 policies espanyols per l’1-O a Girona

 Se’ls atribueixen delictes de tortures, lesions i danys contra votants de cinc col·legis electorals de la ciutat

 El col·lectiu d’advocats Voluntaris pel Dret de Defensa denuncia l’obstrucció de la fiscalia en el cas

ÒSCAR PINILLA - GIRONA

El jut­jat d’ins­trucció número 2 de Girona inves­ti­garà l’actu­ació de 23 efec­tius de la Policía Naci­o­nal que van actuar durant el referèndum de l’1-O a cinc col·legis elec­to­rals de la ciu­tat. Els poli­cies, que van ser iden­ti­fi­cats per vícti­mes de les vio­len­tes càrre­gues poli­ci­als, estan citats a decla­rar com a pre­sump­tes autors d’un delicte de tor­tu­res, lesi­ons i danys. Alguns dels poli­cies espa­nyols han estat denun­ci­ats per més d’una víctima. Con­cre­ta­ment, el jut­jat de Girona inves­tiga dos agents que van actuar al cen­tre d’ocu­pació muni­ci­pal Narcís Xifra, un agent al cen­tre cívic de Palau-Ernest Lluch, qua­tre poli­cies a l’ins­ti­tut Dal­mau Car­les, cinc agents a l’escola Bru­guera i el gruix més impor­tant (13) és de l’ope­ració que la Policía Naci­o­nal va fer al col·legi Verd, el cen­tre que va rebre més con­tun­dent­ment els cops.

A través d’una nota de premsa, el col·lec­tiu d’advo­cats Volun­ta­ris pel Dret de Defensa de Girona, que porta la defensa de més de dos-cents ferits que van pre­sen­tar una denúncia per les càrre­gues poli­ci­als de l’1 d’octu­bre i la defensa de la que­re­lla col·lec­tiva inter­po­sada pels ajun­ta­ments de Girona, Aigua­viva i Sant Julià de Ramis, denun­cia l’acti­tud de la fis­ca­lia. “Volem denun­ciar públi­ca­ment l’acti­tud pro­ac­tiva que ha man­tin­gut en tot moment el minis­teri fis­cal per tal d’evi­tar aques­tes impu­ta­ci­ons, difi­cul­tant la ins­trucció amb l’únic objec­tiu que les acu­sa­ci­ons decai­guin i s’arxivi el pro­ce­di­ment”, sos­te­nen. “Ente­nem que el minis­teri fis­cal amb la seva actu­ació està dei­xant sense empa­ra­ment legal les 200 per­so­nes per­ju­di­ca­des”, afirma el col·lec­tiu d’advo­cats Volun­ta­ris pel Dret de Defensa.

Con­cre­ta­ment, al Narcís Xifra s’inves­tiga un agent que va insul­tar una per­sona, la va agre­dir, li va donar cops a l’estómac, la va aga­far pel coll i la va tirar a terra. Una altra víctima denun­cia que un altre agent la va col­pe­jar amb la porra i a cops de peu. Al cen­tre cívic de Palau-Ernest Lluch, una víctima denun­cia que un poli­cia espa­nyol li va donar un cop de porra a l’ull. En un altre indret de la ciu­tat, dues vícti­mes de la violència de l’1-O –una d’elles menor– denun­cien que tres poli­cies els van pro­pi­nar cops de peu i de puny, i els van fer una con­tusió al cap. Al col·legi Bru­guera una dona denun­cia que un poli­cia la va tirar a terra, la va agre­dir a cops de genoll, la va aga­far pels cabells i la va col­pe­jar a terra fins que va per­dre el conei­xe­ment. Al mateix col·legi, una altra víctima denun­cia que la van tirar a terra, la van col­pe­jar al cap amb la bota i li van retorçar el canell. Final­ment, fins a 13 poli­cies estan sota sos­pita per haver agre­dit al col·legi Verd per­so­nes que aquell dia esta­ven exer­cint el seu dret a vot. A banda dels cops a tort i a dret que van rebre les vícti­mes, els votants van haver de sen­tir insults com ara “aparta’t cata­lufo de merda”, els van fer malbé ulle­res o van agre­dir un home que ja estava incons­ci­ent a terra.

Aigua­viva i Sant Julià

El mateix jut­jat d’ins­trucció número 2 de Girona ja havia pre­vist a par­tir d’aquest abril començar a citar a decla­rar els guàrdies civils i els efec­tius de la Policía Naci­o­nal inves­ti­gats per les càrre­gues que hi va haver durant el referèndum de l’1-O del 2017. La que­re­lla col·lec­tiva que es va pre­sen­tar arran dels fets es diri­geix con­tra els agents que van actuar als col·legis elec­to­rals de la capi­tal girona, Sant Julià de Ramis i Aigua­viva; els seus coman­da­ments i els res­pon­sa­bles polítics del dis­po­si­tiu. S’hi denun­cien tor­tu­res, lesi­ons i delic­tes con­tra els drets indi­vi­du­als.

LES FRASES

200
ferits
han presentat denúncia per les càrregues policials de l’1 d’octubre a les comarques gironines.
Volem denunciar públicament l’actitud proactiva que ha mantingut en tot moment el ministeri fiscal
Ha dificultat la instrucció amb l’objectiu que s’arxivi el procediment
Advocats Voluntaris pel Dret de Defensa de Girona

Citats 15 processats al jutjat número 13 de Barcelona

Una quinzena de processats pel jutjat d’instrucció número 13, bona part ex-alts càrrecs d’ERC a Treball, Exteriors o Economia, van haver de comparèixer ahir perquè els notifiquessin la interlocutòria de processament i el termini per pagar solidàriament una fiança total de 5,8 milions d’euros per malversació de fons públics en una de les causes obertes per l’organització de l’1-O. De fet, desenes de membres i dirigents d’ERC es van concentrar a primera hora de la tarda davant la Ciutat de la Justícia de Barcelona per acompanyar la quinzena de processats i donar-los suport. El vicepresident del govern, Pere Aragonès, i el candidat d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, van criticar la divisió de la causa de l’1-O, el processament dels investigats i la fiança, i van demanar a la ciutadania que “ompli” la caixa de solidaritat igual que fa amb les urnes. Segons el president adjunt d’ERC, la causa d’instrucció 13 “és una part de la causa general contra l’independentisme”, “deliberadament fragmentada al Suprem, l’Audiencia Nacional i el TSJC” que “causa indefensió”, ja que s’exigeix fiança en més d’una instància.