POLÍTICA
WATERLOO - 27 abril 2019 2.00 h

Emoció a la meta republicana

 Rai López arriba a Waterloo després de recórrer 1.300 quilòmetres en 34 dies

 L’expresident Carles Puigdemont dona la benvinguda a casa seva a l’ebrenc que ha recollit firmes de suport a l’autodeterminació

NATÀLIA SEGURA - WATERLOO

Sen­ti­ments a flor de pell en arri­bar a la meta rei­vin­di­ca­tiva per­se­guida durant més d’un mes per llui­tar a favor del dret a l’auto­de­ter­mi­nació català. En Rai López, un jove ebrenc que va sor­tir de Cer­vera de la Marenda, a la Cata­lu­nya del Nord, amb la vista posada a Water­loo, on viu exi­liat el pre­si­dent Car­les Puig­de­mont, va tre­pit­jar ahir final­ment la Casa de la República després de recórrer 1.300 quilòmetres en 34 dies. Un tra­jecte amb el qual volia reco­llir sig­na­tu­res de suport al dret a deci­dir dels cata­lans i donar visi­bi­li­tat a la situ­ació dels pre­sos polítics i exi­li­ats inde­pen­den­tis­tes.

Acom­pa­nyat del grup de suport que ha cami­nat amb ell a través de França i Bèlgica l’últim mes, en Rai no va poder con­te­nir les llàgri­mes en salu­dar Puig­de­mont i fina­lit­zar aquest pro­jecte que ha ano­me­nat Camí per la República i amb el qual ha vol­gut aju­dar a inter­na­ci­o­na­lit­zar la causa cata­lana. “Ha sigut molt emo­tiu”, va asse­gu­rar als mit­jans de comu­ni­cació i també a les xar­xes soci­als, on ha sigut molt actiu nar­rant el seu tra­jecte.

Segons en Rai, el suport rebut durant el camí a través de França ha sigut “magnífic” i creu que era “difícil” no donar-lo perquè dema­na­ven el suport al “dret d’auto­de­ter­mi­nació i la lli­ber­tat dels pre­sos polítics i exi­li­ats”. “Hem expli­cat poble a poble pel ter­ri­tori francès el que està pas­sant a Cata­lu­nya”, va afir­mar ahir.

Ja a dins la casa, on també hi havia l’excon­se­ller Toni Comín i el can­di­dat al Senat Josep Maria Mata­mala, Puig­de­mont va insis­tir que s’asse­gues­sin al sofà a des­can­sar després del peri­ple, però a l’inquiet d’en Rai encara li que­dava una parada més, el Par­la­ment Euro­peu.

Euro­cam­bra

Des­a­for­tu­na­da­ment, no va ser a temps de regis­trar les sig­na­tu­res de suport a l’auto­de­ter­mi­nació reco­lli­des al llarg del tra­jecte perquè l’euro­cam­bra ja ha tan­cat les seves por­tes en espera dels nous inqui­lins que arri­ba­ran al juliol després de les elec­ci­ons euro­pees del 26 de maig. Tan­ma­teix, l’acti­vista ebrenc va fer una “entrega simbòlica” de les fir­mes i pro­met entre­gar-les for­mal­ment quan reo­bri pas­sats els comi­cis. “Espe­rem tenir una res­posta ofi­cial”, va recla­mar.