OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 27 abril 2019 2.00 h

A LA TRES

caixadesolidaritat.cat

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Alguns dels pro­ces­sats pel 13 tenen 13 dies per dipo­si­tar una fiança solidària de 5,8 mili­ons

Fal­ten 13 dies. El dia 10 de maig, dis­set dels trenta pro­ces­sats pel jut­jat número 13 de Bar­ce­lona (el famós jut­jat número 13!) hau­ran d’haver pagat la fiança solidària que els ha impo­sat la jut­gessa pel pre­sumpte delicte de mal­ver­sació supo­sa­da­ment comès arran de la cele­bració del referèndum de l’1-O. Saben de quant els parlo? De 5,8 mili­ons d’euros (5,8 mili­ons d’euros!) que han d’haver reu­nit abans de quinze dies. Hi pen­sava ahir, en veure com uns quants d’ells des­fi­la­ven l’un rere l’altre davant la jut­gessa (la resta ho faran d’aquí a uns dies), perquè aquesta els comu­ni­cava per­so­nal­ment l’acte de pro­ces­sa­ment. És el seu compte enrere par­ti­cu­lar per reu­nir aquests 5,8 mili­ons d’euros. Si d’aquí a 13 dies (13, com el jut­jat) no els han dipo­si­tat (i jo no sé com es fa, això d’una fiança solidària) el jut­jat els embar­garà els béns. I ara em diran vostès per què carai els ho explico jo això, i més avui que és dia de reflexió. Doncs jus­ta­ment per això, perquè avui és un dia tran­quil, sense soroll polític, que con­vida a la reflexió. Un dia ens vàrem pre­gun­tar què ens cos­ta­ria, això del referèndum. Doncs ja ho veuen. Hi ha un preu desi­gual. A alguns, de moment, ja els està cos­tant 5,8 mili­ons d’euros quan estan sim­ple­ment pro­ces­sats però el judici encara els queda lluny. Una mena de pena anti­ci­pada, vaja. I una pena que toca la but­xaca, la per­so­nal i, costa poc d’ima­gi­nar, la de totes les seves famílies. El Tri­bu­nal de Cuen­tas a l’expre­si­dent Mas, a Homs, a Rigau, a Ortega i a uns quants més ja els va impo­sar una fiança de 5,2 mili­ons per la con­sulta del 9-N. I la caixa de soli­da­ri­tat va fer curt i els van embar­gar els seus habi­tat­ges par­ti­cu­lars. Aquest cop, si ho tinc ben entès, que em sem­bla que l’hi tinc, la caixa de soli­da­ri­tat torna a fer curt. I molt. Perquè són molts, 5,8 mili­ons. Com­pli­cada, la soli­da­ri­tat en temps de cam­pa­nya elec­to­ral, cur­ses par­ti­dis­tes entre l’inde­pen­den­tisme i una repressió des­fer­mada. Però gràcies a tota aquesta gent vàrem votar l’1-O. I el preu (injust, inne­ces­sari, inven­tat, exces­siu i tot el que vostès vul­guin) em sem­bla que hau­ria d’anar molt més repar­tit. La solució la tro­ba­ran a cai­xa­de­so­li­da­ri­tat.cat.