OPINIÓ
27 desembre 2018 2.00 h

FULL DE RUTA

Marchena, el jutge del PP

FERRAN ESPADA
Hem vist la tètrica imatge del tri­bu­nal que jut­jarà els diri­gents inde­pen­den­tis­tes cata­lans, capi­ta­ne­jat pel jutge que havia de con­tro­lar sales del Suprem per al PP

La set­mana pas­sada vam poder veure per pri­mer cop la tètrica imatge del tri­bu­nal que jut­jarà els diri­gents inde­pen­den­tis­tes cata­lans, capi­ta­ne­jat pel magis­trat Manuel Marc­hena. El mateix jutge que el famós what­sapp rebo­tat pel por­ta­veu del PP al Senat, Igna­cio Cosidó, situ­ava al ser­vei del par­tit de Pablo Casado, la qual cosa indica l’ami­guisme i el par­ti­disme incrus­tat en la més alta magis­tra­tura de la justícia espa­nyola. Cosidó es va empor­tar lla­vors les crítiques, però no hem parat prou atenció a qui supo­sa­da­ment havia de fer pos­si­ble el con­trol de sales del Suprem per al PP des de la pre­sidència del TS i el CGPJ. Marc­hena s’ha esca­po­lit sense donar ni una sola expli­cació, quan els ciu­ta­dans hauríem de saber si conei­xia tot el tri­pi­joc. I si com sem­bla és així, per què no ho va rebut­jar fins onze dies després de fil­trar-se el seu nom? Va par­lar amb diri­gents del PP o del PSOE en aquest sen­tit? L’ofe­ri­ment de la pre­sidència del TS qui­nes con­tra­pres­ta­ci­ons incloïa? Un escàndol monu­men­tal d’un jutge que ens volen fer pas­sar com un gran jurista però que curi­o­sa­ment només ha ascen­dit impul­sat pel PP. I és clar, cal recor­dar el seu dinar amb Ace­bes quan l’exmi­nis­tre del PP estava impli­cat en els papers de Bárce­nas, les con­ver­ses en què polítics cor­rup­tes del PP el con­si­de­ren el jutge adi­ent per als seus interes­sos o la denúncia de juris­tes sobre la con­nivència de jut­ges del Suprem com Marc­hena amb nego­cis del mafiós comis­sari Villa­rejo. Per no par­lar de l’irre­gu­lar accés de la seva filla a la fis­ca­lia després que la direc­tora de l’escola judi­cial, Gema Espi­nosa, li fes un ves­tit a mida. Espi­nosa és la dona de l’ine­fa­ble jutge Pablo Lla­rena, ins­truc­tor del cas del procés que ha empre­so­nat els diri­gents inde­pen­den­tis­tes i que casu­al­ment forma part de la sala pre­si­dida per Marc­hena al Suprem. Tot queda allà mateix. Pen­sar que algú amb aquest currículum impar­tirà justícia amb els diri­gents inde­pen­den­tis­tes és sim­ple­ment increïble.