POLÍTICA
BARCELONA - 28 gener 2019 2.00 h

Campanya mediàtica de l’Estat contra els presos pel judici

 La secretaria d’Espanya Global contrarestarà la “mentida” sobiranista

XAVIER MIRÓ - BARCELONA

Irene Lozano, exdi­pu­tada d’UPyD pri­mer i del PSOE després i actual secretària d’estat per a Espa­nya Glo­bal, anun­cia una cam­pa­nya d’estat a través de vídeos, xar­xes soci­als i fòrums per con­tra­res­tar el que no dubta a qua­li­fi­car de “men­ti­des” que pre­veu que l’inde­pen­den­tisme llançarà con­tra el judici als pre­sos polítics. Pre­sos que per a ella no ho són, de polítics, tal com indi­cava ahir en una entre­vista a EFE: “El meu avi va ser un pres polític. Em sem­bla ofen­siu. És una gran ope­ració de desin­for­mació.” Men­tre l’inde­pen­den­tisme i els advo­cats dels pre­sos polítics es dedi­quin a “desin­for­mar”, segons ella, la secre­ta­ria d’estat que ella diri­geix es dedi­carà “a expli­car les coses com són”. Però també ho farà amb vídeos i cam­pa­nyes l’Ofi­cina d’Infor­mació Diplomàtica. Per a la secretària d’estat, “les coses com són” i “el que està pas­sant de veri­tat” és que “el procés va ser una notícia falsa gegant” que ha por­tat una “Cata­lu­nya par­tida en dos”, amb la con­vivència tren­cada, perquè, afirma ella, “quan la desin­for­mació trenca la con­vivència, està amenaçant la democràcia”. En vista d’això, Lozano pro­met que, per defen­sar “la medul·la de l’Estat, hi ha d’haver diners i hi seran”.