POLÍTICA
BARCELONA - 28 gener 2019 2.00 h

Les proclames per unir el sobiranisme a Barcelona topen amb el rebuig d’ERC

 Maragall replica que no competeix als republicans recosir la divisió que ara hi ha al “centredreta català”

 Graupera també descarta sumar candidatures

F.E - BARCELONA

Les apel·laci­ons que en les dar­re­res hores han fet la Crida Naci­o­nal; el pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat, Quim Torra, o l’excon­se­ller d’Inte­rior Joa­quim Forn, aquest últim a través d’una entre­vista en aquest diari, a bas­tir una única can­di­da­tura sobi­ra­nista a Bar­ce­lona de cara a les pròximes elec­ci­ons muni­ci­pals, han topat amb l’enèsim rebuig d’ERC. El seu cap de llista a la capi­tal cata­lana, Ernest Mara­gall, va ser l’encar­re­gat ahir de tallar d’arrel aquest debat, amb l’argu­ment que hi ha diferències pro­gramàtiques prou mar­ca­des entre els par­tits inde­pen­den­tis­tes que fan invi­a­ble aquesta uni­for­mit­zació. “La ciu­tat té dret a rebre pro­pos­tes, cri­te­ris i posi­ci­ons diver­ses sobre temes clau”, va insis­tir l’alcal­da­ble d’ERC, que, això sí, hi va afe­gir que un cop pas­sin els comi­cis, i resul­tats en mà, serà el moment que el sobi­ra­nisme sumi esforços.

Mara­gall també es va voler expul­sar la pressió recal­cant que, ara mateix, hi ha “un pro­blema d’uni­tat no resolta en el camp del cen­tre­dreta català”, en una referència més que explícita a les diferències estratègiques que hi ha entre sec­tors del PDe­CAT o la Crida, i en vista de les quals, hi va afe­gir, es fan aques­tes pro­cla­mes a sumar pro­jec­tes “per veure si algú els fa la feina i els salva”. “Pri­mer hau­rien de defi­nir els pro­ble­mes d’uni­tat en el seu propi espai. I quan tin­guem una inter­lo­cució única, pot­ser podrem par­lar de com avançar junts”, va reblar.

A tot això, una de les altres veus inter­pel·lades, el filòsof Jordi Grau­pera, també va rei­te­rar ahir la seva volun­tat de con­ti­nuar enda­vant amb la can­di­da­tura que ha bas­tit a par­tir d’unes primàries ober­tes. “Vau tenir temps, dis­po­sició i mètode per tre­ba­llar per una uni­tat que no diluís la plu­ra­li­tat, ni sub­hastés l’elec­to­rat en un casino”, va sen­ten­ciar en una piu­lada adreçada a Torra. En aquest con­text, el secre­tari gene­ral de la Crida, Toni Mor­ral, va rei­te­rar ahir aquest dis­curs sobre la neces­si­tat de fer pla­ta­for­mes elec­to­rals con­jun­tes.

Laia Ortiz (BComú) deixa la política

A través d’un llarg missatge difós per Facebook, l’actual tinenta d’alcaldia del govern de Colau, Laia Ortiz, va anunciar ahir la seva voluntat de deixar la primera línia de la política quan acabi aquest mandat. Ortiz va atribuir la decisió a motius estrictament personals i familiars, i per la necessitat de buscar nous reptes professionals després d’haver estat diputada al Parlament i a Madrid.