POLÍTICA
PERIODISTA - 28 novembre 2018 2.00 h

OPINIÓ

Torra i Sánchez

LLUÍS FALGÀS - PERIODISTA

En els dar­rers temps, ni Artur Mas ni Car­les Puig­de­mont van acon­se­guir acos­tar posi­ci­ons entre el govern català i el cen­tral. El pri­mer va tro­bar una paret i es va veure obli­gat a reti­rar-se. El segon va inten­tar sal­tar-la sense èxit. Tot això després d’una llarguíssima història de grans dal­ta­bai­xos d’amors i desa­mors entre el govern cen­tral i la Gene­ra­li­tat que passa per algun moment de glòria, com ara el de la tran­sició espa­nyola en què un senyor de Cebre­ros (Àvila) que havia ves­tit camisa blava i que va esde­ve­nir el pre­si­dent del govern espa­nyol, Adolfo Suárez, i un senyor, Josep Tar­ra­de­llas, exi­liat a França i que feia de viti­cul­tor, es van donar la mà per pac­tar el res­ta­bli­ment de la Gene­ra­li­tat tal com explica l’his­to­ri­a­dor Joa­quim Nadal en el seu dar­rer lli­bre, Mirall tren­cat. En tants anys hi ha hagut altres moments d’apa­rent calma per­ma­nent entre tots dos governs. Un d’ells va ser el pacte ano­me­nat del Majes­tic, entre el PP i CiU, o fins i tot les cal­mes ten­ses entre Mon­ti­lla i Rodríguez Zapa­tero que pro­ve­nien de l’etapa de múlti­ples pro­ble­mes de relació de Pas­qual Mara­gall entre el PSOE i el PSC.

S’està pas­sant per moments de gran incer­tesa sobre la relació entre tots dos governs. Se sap que els par­tits que donen suport al govern de Torra no dona­ran el vis­ti­plau als pres­su­pos­tos gene­rals de l’Estat i que Sánchez no farà res per la situ­ació dels pre­sos. Amb tot, hi ha cer­tes espe­ran­ces d’apro­xi­mació que no hi havia hagut fa uns mesos. Sánchez podria veure’s obli­gat a con­vo­car en breu elec­ci­ons i haver de pac­tar, d’una banda, amb Podem o, d’una altra, amb Cs. Res a veure uns i altres. Per tant, sem­pre li caldrà estar bé amb els sobi­ra­nis­tes. Heus aquí els dub­tes de com for­ma­lit­zar i tro­bar con­tin­gut per a una nova tro­bada entre Torra i Sánchez.