OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 28 novembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Una prioritat, ministre?

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Ve un minis­tre cada vuit anys a inau­gu­rar un tram de l’N-II i nosal­tres què fem? Doncs l’aplau­dim

Com que fa qua­tre dies que s’ha posat en fun­ci­o­na­ment, ahir vaig deci­dir pas­sar pel tram de l’N-II que la set­mana pas­sada va inau­gu­rar el minis­tre de Foment, José Luis Ábalos. Són 2,7 quilòmetres entre Sils i Maçanet de la Selva que han tar­dat gai­rebé qua­tre anys (47 mesos!) a enlles­tir. Men­tres­tant, si vostès eren com jo, dels que hi pas­sa­ven de tant en tant, ja saben el pa que s’hi donava: mal senya­lit­zat, mal il·lumi­nat, estret i perillós. Res, tot ple­gat 47 mesos. Fa un any, sor­to­sa­ment, i per poc més d’un pam, en comp­tes de dei­xar-hi la vida jo i el con­duc­tor que venia en direcció contrària només hi vàrem dei­xar els retro­vi­sors. 2,7 quilòmetres en qua­tre anys! I va i ens visita el minis­tre per dir-nos que està tan con­tent, que pot­ser sí que la cosa ha anat molt lenta però que és molt com­pli­cada. Ens aco­llona, minis­tre? I els alcal­des i les auto­ri­tats que l’acom­pa­nya­ven –què hi fèieu allà, Miquel, Xuclà i Bagué?– fent-se fotos amb un som­riure d’ore­lla a ore­lla en la inau­gu­ració, també? Sí, ens aco­llo­nen. Perquè el minis­tre va i diu, el dia de la inau­gu­ració, que l’N-II “és una pri­o­ri­tat del minis­teri”. Una pri­o­ri­tat, minis­tre? Sort que hi tenim pell morta, els cata­lans, amb l’N-II! El 2007, que deu ser de les dar­re­res inau­gu­ra­ci­ons que s’hi van fer, va ser la minis­tra Mag­da­lena Álva­rez, que va inau­gu­rar el fla­mant tram des­do­blat entre Cal­des i For­nells de la Selva. Res. Aquell cop, s’ha de reconèixer, era una tram de vuit quilòmetres; però també van tri­gar qua­tre anys. I ara Ábalos ens visita per dir-nos que no patim, que l’N-II “és una pri­o­ri­tat” per al seu govern. Sí, com ho va ser per al PP. Ja ho era, una pri­o­ri­tat, per a l’incom­bus­ti­ble Bor­rell, quan l’any 1993 l’ales­ho­res minis­tre d’Obres Públi­ques ens va anun­ciar del des­do­bla­ment immi­nent de l’N-II de Tor­dera a la Jon­quera. Els expli­cava que ahir vaig pas­sar per aquest tram. Fantàstic. Ha que­dat molt bé, minis­tre. Però sap què passa, quan aca­bes? Doncs que 2,5 quilòmetres més avall tot torna a estar potes enlaire, ple de car­tells d’obres però sense que ni se’n facin. No pateixi, però. D’aquí a vuit anys ja en vindrà un altre. Perquè, vostè ja ho sap, som una pri­o­ri­tat. I una mica calçasses, també.