OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 28 desembre 2018 2.00 h

A LA TRES

Sí, han pactat amb Vox

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Se’n recor­den, d’aquells dis­cur­sos de Rivera par­lant de rege­ne­ració?

Doncs sí, com era de pre­veure han pac­tat amb Vox. El PP pre­si­dirà la Junta d’Anda­lu­sia i Ciu­ta­dans pre­si­dirà el Par­la­ment andalús. I gràcies a qui? Doncs sí, gràcies a Vox. No em nega­ran que és fantàstic, com es retrata tot­hom. Se’n recor­den, d’aquells dis­cur­sos d’Albert Rivera dient que ells eren la garan­tia de la rege­ne­ració democràtica a Espa­nya? Se’n recor­den, d’aquells dis­cur­sos de Ciu­ta­dans anant per Europa expli­cant que ells eren els moderns, els nous, el futur, els pro­gres i no sé quan­tes coses més? Se’n recor­den, d’aquells dis­cur­sos dient-nos que ells havien vin­gut a la política –la cata­lana i l’espa­nyola– perquè repre­sen­ta­ven l’aire fresc, la manera dife­rent de fer les coses? Doncs ja ho veuen. Coi, com de dife­rents, no? Pac­tant amb Vox, una for­mació de tics fran­quis­tes –o alguna cosa més que tics– i que ahir ja par­lava de refor­mar les lleis de violència de gènere. Hi pac­ten i pre­te­nen, a més a més, dir-nos-ho amb la boca petita. Ho jus­ti­fi­quen dient que només és un acord per a la mesa del Par­la­ment i per la inves­ti­dura, però que no hi ha res més i que no és un acord de legis­la­tura. Però saps què, Albert? No cola. No cola. No passa res, però com a mínim no ho inten­teu dis­si­mu­lar. Feu com el PP, que no ha sorprès ningú que hagi pac­tat amb la ultra­dreta perquè, de fet, ells ja la tenien dins. Si més no, els del PP no s’havien pas pre­sen­tat a les elec­ci­ons amb el dis­curs aquest de la rege­ne­ració política. Entre d’altres coses, és clar, perquè PP i rege­ne­ració política sem­bla un oxímoron i no se’ls hau­ria cre­gut ningú. Més aviat seria un tip de riure, a hores d’ara, sen­tir el PP par­lant de rege­ne­ració política. Però vaja, Albert, que les coses són com són i no cal que us n’ama­gueu. Aquest cop us heu ben lluït, i final­ment ha que­dat clar què hi ente­neu, per rege­ne­ració democràtica. I com de dis­po­sats esteu a pac­tar vosal­tres, que sou tan cen­tris­tes i tan libe­rals, amb un par­tit tan cons­ti­tu­ci­o­na­lista com és Vox. Fantàstic, que tot­hom es retrati. I que tots ple­gats tin­guem un tast del que pot pas­sar en les pro­pe­res elec­ci­ons espa­nyo­les. Jo tre­molo –i pot­ser vostè també, esti­mat lec­tor– en veure aquest nou tri­par­tit. Però em fa l’efecte que, per tre­mo­lors de veri­tat, els que deu tenir a hores d’ara Pedro Sánchez. Paciència.