POLÍTICA
MADRID - 29 gener 2019 2.00 h

Batet, Ábalos i Marlaska, al Congrés per l’agenda catalana

 ERC i el PDeCAT salven Sánchez d’haver d’explicar els 21 punts de Torra com volien el PP i Cs

 Els ministres explicaran el diàleg, el fre al vaixell d’Open Arms i les detencions

 El PP tem “armes de guerra” als Mossos

DAVID PORTABELLA - MADRID

El Congrés viu en període inhàbil i ahir va ser la Dipu­tació Per­ma­nent, l’òrgan que subs­ti­tu­eix el ple quan no hi ha ses­si­ons ordinàries, la que va haver de diri­mir una tren­tena de peti­ci­ons de com­pa­rei­xença, tant del pre­si­dent Pedro Sánchez com dels seus minis­tres. Si bé ERC i el PDe­CAT van sal­var Sánchez d’anar al Congrés pels 21 punts de Quim Torra –“les 21 capi­tu­la­ci­ons de Pedral­bes”, segons la popu­lar Dolors Mont­ser­rat– com volien el PP i Ciu­ta­dans, l’agenda cata­lana por­tarà la minis­tra Merit­xell Batet (Política Ter­ri­to­rial) a expli­car el diàleg amb la Gene­ra­li­tat en una com­pa­rei­xença que ella fixa el 7 de febrer, el mateix dia que el minis­tre José Luis Ábalos (Foment) haurà de donar compte del blo­queig al vai­xell d’Open Arms. El titu­lar d’Inte­rior, Fer­nando Grande-Mar­laska, a qui ERC i el PDe­CAT exi­gien expli­ca­ci­ons per les deten­ci­ons a Gorina, s’obre a acu­dir a la cam­bra baixa l’11 de febrer per deta­llar tant el pretès man­dat judi­cial que sus­ten­ta­ria el dis­po­si­tiu com l’acos­ta­ment de pre­sos d’ETA al País Basc.

En una mara­to­ni­ana sessió de dotze hores, els suc­ces­sius por­ta­veus del PP i Cs van riva­lit­zar en el retrat d’una Espa­nya on Sánchez capi­tula davant l’inde­pen­den­tisme en tot. La més dura va ser Dolors Mont­ser­rat, que volia dur Sánchez al Congrés –també està citat al Senat– per “les 21 capi­tu­la­ci­ons de Pedral­bes, una ver­go­nya per a la democràcia i per a un PSOE gens espa­nyol”, i per les cites “clan­des­ti­nes” de Car­men Calvo amb Pere Ara­gonès i Elsa Artadi per crear “una taula per treure Cata­lu­nya d’Espa­nya”. “Lamen­ten que un govern es vegi amb un govern?”, els feia notar Lucía Martín (En Comú Podem). “Vagin fent novel·la negra, que nosal­tres fem camí”, reblava Xavier Eritja (ERC).

Al clam del PP, s’hi va afe­gir Alícia Sánchez-Camacho, que va pro­tes­tar per la inversió a Cata­lu­nya: “Són més mili­ons a ambai­xa­des i a pro­pa­ganda.” “Té la síndrome Car­men Maura: l’irrita que els diners vagin a Bar­ce­lona, i vostè és dipu­tada per Bar­ce­lona!”, li va etzi­bar Jordi Xuclà (PDe­CAT). Des del fet que el CGPJ tras­lladés l’acte d’entrega dels des­pat­xos judi­ci­als de Bar­ce­lona a Madrid fins a l’auto­rit­zació als Mos­sos per adqui­rir 800 armes llar­gues –“800 armes de guerra per a un govern con­ti­nu­a­dor del de Puig­de­mont!”, temia Anto­nio González Terol (PP)–, per al PP i Cs tot són mos­tres de ren­dició de Sánchez a Torra. “Volen els Mos­sos des­ar­mats? Que puguin ser assas­si­nats per ter­ro­ris­tes? Prou de degra­dar el Par­la­ment”, reba­tia Car­les Cam­pu­zano (PDe­CAT). Un altre xoc tens del PP es vivia per l’ús de l’avió ofi­cial Fal­con. “Sánchez viatja igual que Rajoy, però sense avi­tu­a­lla­ment extra de vi i whisky”, etzi­bava la por­ta­veu adjunta del PSOE, Sofía Her­nanz.

LA FRASE

Sánchez viatja igual que Rajoy, però sense avituallament extra de ‘whisky’ i vi
Sofía Hernanz
PORTAVEU ADJUNTA DEL PSOE AL CONGRÉS

Guerra hi veu una balcanització i la gent “hipnotitzada”

Coincidint amb la promoció del seu últim llibre, La España en la que creo, l’exvicepresident espanyol socialista Alfonso Guerra va denunciar que “a Espanya hi ha un procés clar de balcanització” i va censurar la política de diàleg amb la Generalitat per part de Pedro Sánchez. “No es pot establir el diàleg com a única sortida quan s’està violant la llei”, li va reprotxar Guerra.

En declaracions a la SER, l’ex-mà dreta de Felipe González va lamentar l’error de Mariano Rajoy d’aplicar el 155 a Catalunya per convocar les eleccions del 21 de desembre del 2017 i prou, sense intentar incidir en el pensament de la gent. “Després de quaranta anys d’adoctrinament en una direcció, era l’hora de despertar una gent que està hipnotitzada”, va arribar a dir. Guerra, a més, va culpar Rajoy de fomentar la creació de Vox per la seva tebior i la seva “paràlisi en la gestió catalana”, que l’han fet quedar com un “home feble” davant del procés.

Quant a Veneçuela, Guerra també va agitar l’escàndol afirmant que hi ha dictadures que “almenys són eficaces econòmicament”, com la de Pinochet a Xile, mentre que “la de Maduro no serveix per a res”.