POLÍTICA
BARCELONA - 29 gener 2019 2.00 h

El TSJC arxiva la causa contra Buch i Lloveras

 El jutge resol que no van desobeir quan van enviar informació sobre l’1-O perquè els dos dirigents van actuar com a responsables d’associacions i no com a alcaldes

 La fiscalia deixa d’investigar l’alcalde i eurodiputat d’ERC Jordi Solé

EMMA ANSOLA - BARCELONA

El con­se­ller d’Inte­rior, Miquel Buch, i l’alcal­dessa de Vila­nova i la Geltrú, Neus Llo­ve­ras, no van come­tre cap delicte de deso­bediència greu quan el setem­bre del 2017, com a res­pon­sa­bles màxims de l’ACM i l’AMI res­pec­ti­va­ment, van enviar als seus asso­ci­ats tres cor­reus amb infor­mació sobre el referèndum de l’1-O.

Així ho ha resolt el magis­trat Jordi Seguí, del Tri­bu­nal Supe­rior de Justícia de Cata­lu­nya (TSJC), que ha deci­dit arxi­var el cas un any i qua­tre mesos després que la fis­ca­lia acusés els dos diri­gents de deso­bediència, mal­ver­sació i pre­va­ri­cació, delic­tes aquests dos últims que ja no van ser adme­sos pel jutge a l’inici del tràmit judi­cial. L’arxi­va­ment de la causa con­tra Buch i Llo­ve­ras té lloc després que el magis­trat els va pren­dre decla­ració el novem­bre pas­sat.

Els fets denun­ci­ats van tenir lloc el setem­bre del 2017, dies abans de la cele­bració del referèndum de l’1-O, i se cen­tra­ven en l’envi­a­ment de tres cor­reus sig­nats pels dos diri­gents, el pri­mer dels quals va ser tramès el dia 6 de setem­bre a dos quarts de dotze de la nit. Feia breus moments que el Par­la­ment havia apro­vat la llei del referèndum en una jor­nada mara­to­ni­ana i molt polèmica a la cam­bra cata­lana i, a con­seqüència d’això, el govern de Puig­de­mont sig­nava els decrets que regu­la­ven aque­lla cita amb les urnes. En aquell pri­mer cor­reu, Buch i Llo­ve­ras pro­po­sa­ven als asso­ci­ats de l’ACM i l’AMI la redacció d’un mani­fest en suport de l’1-O i dema­na­ven a la resta d’alcal­des que noti­fi­ques­sin la seva par­ti­ci­pació amb la cessió de col·legis elec­to­rals. En aquest cas el jutge argu­menta que el cor­reu es va enviar quan encara el Tri­bu­nal Cons­ti­tu­ci­o­nal no s’havia inter­po­sat en la causa ni havia suspès la llei i els decrets, per la qual cosa no se’ls pot acu­sar de deso­bediència. La noti­fi­cació d’aquesta sus­pensió apro­vada el 7 de setem­bre pel TC no va arri­bar als dos diri­gents, que lla­vors exer­cien d’alcal­des de Premià de Mar i Vila­nova i la Geltrú, fins al 12 de setem­bre.

En el segon cor­reu, enviat el dia 10, Llo­ve­ras es va cen­trar a faci­li­tar als inte­grants de l’AMI el con­tin­gut d’un informe jurídic ela­bo­rat pel col·lec­tiu SITx­Cat (Secre­ta­ris, Inter­ven­tors i Tre­so­rers d’Admi­nis­tració Local per la Inde­pendència). En aquest docu­ment s’ana­lit­za­ven les res­pon­sa­bi­li­tats que podrien come­tre els càrrecs elec­tes i per­so­nal muni­ci­pal si desen­vo­lu­pa­ven els decrets apro­vats. Pel magis­trat Seguí, es tracta d’un “acte neu­tre”. “És inqüesti­o­na­ble l’absència de tota substància penal”, escriu.

Final­ment, pel que fa al ter­cer cor­reu, enviat el dia 12 de setem­bre, el con­tin­gut del qual estava for­mat per dos car­tells infor­ma­tius sobre l’1-O, si bé els dos diri­gents ja tenien conei­xe­ment de la sus­pensió decre­tada pel TC, el magis­trat indica que tant Llo­ve­ras com Buch van actuar en qua­li­tat de pre­si­dents d’orga­nit­za­ci­ons “polítiques i voluntàries” i no pas com a alcal­des o res­pon­sa­bles ins­ti­tu­ci­o­nals als quals es diri­gia de forma expressa el reque­ri­ment del TC.

Amb aquests argu­ments el magis­trat donava ahir per tan­cada la causa con­tra l’actual con­se­ller d’Inte­rior i l’alcal­dessa de Vila­nova i la Geltrú. Llo­ve­ras, però, con­ti­nua pen­dent ara d’un nou recurs pre­sen­tat pel grup d’ultra­dreta Vox a l’Audiència de Bar­ce­lona en què es torna a dema­nar la seva impu­tació mal­grat que el jutge ins­truc­tor del 13 ja la va rebut­jar. Ahir també es va donar a conèixer un segon arxi­va­ment: el de la causa que afec­tava l’euro­di­pu­tat i alcalde de Cal­des de Mont­bui, Jordi Solé, per un delicte de deso­bediència.

Mos­sos decla­ren

D’altra banda, ahir una desena d’agents dels Mos­sos d’Esqua­dra van expli­car davant del jutge de Cor­nellà que inves­tiga la cúpula del cos per supo­sada pas­si­vi­tat davant de l’1-O, que l’única direc­triu que van rebre va ser no uti­lit­zar la violència als cen­tres on els votants fos­sin molt nom­bro­sos. Durant la com­pa­rei­xença dels agents, als tes­ti­mo­nis se’ls va pre­gun­tar per les vies de comu­ni­cació que van uti­lit­zar l’1-O, les ins­truc­ci­ons que se’ls van donar i si el dis­po­si­tiu plan­te­jat era prou ampli per impe­dir la votació.

Jové, citat a declarar l’1 de març

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va citar ahir a declarar com a investigat el diputat d’ERC Josep Maria Jové, exnúmero dos d’Oriol Junqueras en la Generalitat, pel seu paper en l’organització del referèndum de l’1-O. La cita serà l’1 de març. La magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que instrueix el cas, demana que s’aclareixi com es va localitzar l’original de l’agenda Moleskine de l’imputat, document que detalla el full de ruta del procés unilateral a la independència i que ha resultat un element clau en les causes contra els líders del procés independentista. També insta la Guàrdia Civil a informar si ha conclòs “l’examen i anàlisi dels documents i eines informàtiques” intervinguts a Jové.