POLÍTICA
BARCELONA - 29 gener 2019 2.00 h

La fiscal general de l’Estat sosté que no calen observadors

 Segarra afirma que la retransmissió del judici garantirà la “transparència”

 El trasllat dels presos, sense data

REDACCIÓ - BARCELONA

La fis­cal gene­ral de l’Estat, María José Segarra, va defen­sar ahir la “trans­parència” del judici con­tra els inde­pen­den­tis­tes cata­lans i davant la petició de les seves defen­ses i d’enti­tats de juris­tes i de drets humans que acu­dei­xin obser­va­dors inter­na­ci­o­nals al Tri­bu­nal Suprem va emfa­tit­zar: “Tele­vi­sat i en directe. No podem ofe­rir res més.” Pre­ci­sa­ment, avui les sis enti­tats cata­la­nes impul­so­res de la pla­ta­forma Inter­na­ti­o­nal Trial Watch pre­sen­ten a Madrid els acadèmics de l’Estat espa­nyol i repre­sen­tants inter­na­ci­o­nals que han accep­tar seguir el judici a l’alt tri­bu­nal català per després fer infor­mes tècnics.

Segarra va fer aques­tes mani­fes­ta­ci­ons als peri­o­dis­tes després d’un esmor­zar infor­ma­tiu de la secretària d’estat de Segu­re­tat, Ana Bote­lla, orga­nit­zat per Exe­cu­tive Forum España. La fis­cal gene­ral de l’Estat va insis­tir que la justícia espa­nyola és “ple­na­ment res­pec­tu­osa amb les garan­ties de tots” i va recor­dar que el judici s’ofe­rirà amb una retrans­missió en directe. “Dubto que es pugui ofe­rir més trans­parència”, va recal­car. “A part d’això –hi va afe­gir–, qual­se­vol pot pre­ten­dre ele­var el to d’aquesta super­visió inter­na­ci­o­nal, però el judici serà tele­vi­sat i en directe. No podem ofe­rir res més.”

Res­pecte a la pos­si­bi­li­tat que es pro­du­ei­xin mol­tes notícies fal­ses durant la vista, Segarra va adme­tre com a “evi­dent” que en un judici tan mediàtic “hi haurà molta infor­mació i desin­for­mació”. I hi va afe­gir que des de la fis­ca­lia s’inten­tarà ser “com més diàfan millor perquè s’enten­guin els posi­ci­o­na­ments en cada moment”.

Bote­lla, per la seva banda, es va refe­rir al judici en el col·loqui poste­rior a la seva con­ferència i va asse­gu­rar que encara no han comu­ni­cat al Minis­teri de l’Inte­rior la data exacta de l’inici de la vista i, per tant, quan han d’estar els pre­sos als penals de Madrid per com­parèixer davant del tri­bu­nal. El Tri­bu­nal Suprem, però, va dema­nar a Inte­rior, la set­mana pas­sada, de dis­po­sar dels nou pre­sos polítics a par­tir de 5 de febrer. De tota manera, el tras­llat, segons la número dos d’Inte­rior, es farà “de la millor forma pos­si­ble”, amb la “màxima nor­ma­li­tat i segu­re­tat, com es fa sem­pre”, i res­pecte a la “dig­ni­tat” de les per­so­nes.

LA XIFRA

11
h d’avui. Es presenten
, a l’espai Ecooo de Madrid, els observadors internacionals pel judici al Suprem.