POLÍTICA
BARCELONA - 29 gener 2019 2.00 h

Serracant, acusat també de malversació per l’1-O

 L’alcalde de Sabadell s’acull al dret a no declarar i es referma en la idea que votar no és delicte

 El primer tinent d’alcalde i candidat dels comuns sí que respon al jutge

EMILI BELLA - BARCELONA

L’alcalde de Saba­dell, Maties Ser­ra­cant, va entrar ahir al jut­jat com a acu­sat de deso­bediència per l’1-O i en va sor­tir acu­sat també de mal­ver­sació, segons el va infor­mar el jutge d’ins­trucció número 2 de la capi­tal valle­sana. Ser­ra­cant (Crida per Saba­dell) es va aco­llir al dret a no decla­rar i en sor­tir va lle­gir un comu­ni­cat per con­dem­nar la repressió de l’Estat espa­nyol i recor­dar que ni “votar no és cap delicte” ni tam­poc fer cam­pa­nya elec­to­ral per un referèndum. Més de 200 per­so­nes es con­cen­tra­ven a la porta de l’edi­fici cri­dant “no estàs sol” en suport de l’alcalde cupaire, que es torna a pre­sen­tar com a can­di­dat a les elec­ci­ons del maig.

L’acom­pa­nya­ven, per exem­ple, l’exal­calde i cap de llista d’ERC a Saba­dell, Juli Fernàndez; la dipu­tada al Congrés i can­di­data del PDe­CAT a la ciu­tat, Lour­des Ciuró; l’alcalde de Cer­da­nyola, Car­les Escolà; l’exal­cal­dessa de Bada­lona, Dolors Saba­ter, i els dipu­tats valle­sans Marc San­glas (ERC) i Maria Sir­vent (CUP). Ser­ra­cant també ha rebut una carta del pre­si­dent d’Òmnium, Jordi Cui­xart, empre­so­nat a Lle­do­ners, en què li trans­met la seva força.

Acu­sant-lo a ell, “s’estan acu­sant milers de saba­de­llencs que van fer pos­si­ble l’1-O, que es van il·lusi­o­nar i es van com­pro­me­tre amb la democràcia, que van posar les urnes, que van defen­sar les esco­les i van fer llar­gues cues per expres­sar la seva opinió política”, va recor­dar Ser­ra­cant. “Avui veiem peri­llar no el dret a l’auto­de­ter­mi­nació, també el de la lli­ber­tat, amb pre­sos en pre­sons pre­ven­ti­ves injus­ti­fi­ca­des”, va lamen­tar. Unes 63.000 per­so­nes van par­ti­ci­par en el referèndum de l’1-O a Saba­dell, “l’exer­cici democràtic més relle­vant dels dar­rers 40 anys”, en parau­les de Ser­ra­cant.

El jutge l’inves­tiga arran de la denúncia pre­sen­tada per un par­ti­cu­lar resi­dent a Múrcia con­trari a l’ús d’equi­pa­ments muni­ci­pals per a la cele­bració del referèndum.“Perquè Saba­dell ha estat sem­pre una ciu­tat com­pro­mesa amb la democràcia i com­pro­mesa amb l’anti­fei­xisme, amb la defensa dels nos­tres drets fona­men­tals. Avui més que mai, Saba­dell serà un balu­ard en aquesta defensa”, va piu­lar l’alcalde.

També estava citat a decla­rar, en con­dició d’inves­ti­gat per un pre­sumpte delicte de deso­bediència per la mateixa denúncia, el pri­mer tinent d’alcalde de l’àrea de Drets de la Ciu­ta­da­nia i Pro­moció Econòmica, Joan Ber­langa (Uni­tat pel Canvi, can­di­dat dels comuns), res­pon­sa­ble també de l’àrea d’Edu­cació. A diferència de Ser­ra­cant, l’eco­so­ci­a­lista sí que va res­pon­dre les pre­gun­tes del jutge.

LA FRASE

[Acusant-lo a ell] s’estan acusant milers de sabadellencs que van fer possible l’1-O
Maties Serracant
ALCALDE DE SABADELL