OPINIÓ
XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT - 29 gener 2019 2.00 h

A LA TRES

Contracampanyes

XEVI XIRGO - XXIRGO@ELPUNTAVUI.CAT
“Em pre­gunto què pas­sa­ria si el govern català anunciés una con­tra­cam­pa­nya per l’1-O pagada amb diner públic

No deixa de ser curiós que ahir, el mateix dia que la fis­cal gene­ral de l’Estat, María José Segarra, deia que no cal que hi hagi obser­va­dors inter­na­ci­o­nals en el judici de l’1-O perquè “serà tele­vi­sat i en directe”, es poses­sin, en canvi, en marxa dues grans cam­pa­nyes de publi­ci­tat: la del rei, que es va reu­nir amb els nous diplomàtics espa­nyols i els va ins­tar a difon­dre la “imatge autèntica d’Espa­nya” (que deu ser, és clar, la del seu “A por ellos” del 3 d’octu­bre del 2017); i l’anunci fet per la secretària d’estat per a Espa­nya Glo­bal, Irene Lozano, exdi­pu­tada d’UPyD, en el sen­tit que posa­ran en marxa una con­tra­cam­pa­nya con­tra els inde­pen­den­tis­tes men­tre duri el judici. Una con­tra­cam­pa­nya que no anirà pas diri­gida, és clar, a des­men­tir per exem­ple les men­ti­des del minis­tre Bor­rell quan va com­parèixer al Con­sell de la UE qüesti­o­nant que l’1-O hi hagués hagut violència poli­cial. La secretària d’estat, que ara és la res­pon­sa­ble de la famosa Marca España, diu que sí, que dedi­ca­ran diners a con­tra­res­tar els argu­ments dels inde­pen­den­tis­tes, i no li cau la cara de ver­go­nya. Em pre­gunto què pas­sa­ria si això ho fes el govern català, si no aca­ba­ria davant d’un jut­jat acu­sat de mal­ver­sació de fons públics. Estan tan con­vençuts, tant, que els seus argu­ments i la seva imatge és la bona que s’han de dedi­car a con­tra­res­tar-les amb cam­pa­nyes? I després per­se­guei­xen les ambai­xa­des cata­la­nes perquè diuen que el govern català les uti­litza per expli­car què pensa? Aquesta tal Lozano expli­cava ahir en una entre­vista a Efe que durant el judici els inde­pen­den­tis­tes es mobi­lit­za­ran per denun­ciar al món la situ­ació (vaja, quina nove­tat) i que per això ells s’orga­nit­za­ran “per con­tra­res­tar-ho”. Amb diner públic, és clar. Pre­pa­rant vídeos per fer cir­cu­lar a la xarxa i amb cam­pa­nyes paga­des a la premsa. I cui­dant-se, és clar, de “la relació amb els cor­res­pon­sals de premsa inter­na­ci­o­nals”. Tanta por, els fa, el judici? Espar­vera, tanta trans­parència del govern espa­nyol. I tanta pre­o­cu­pació per les fake news (les que no siguin de Bor­rell, és clar). S’entén, que no els facin falta obser­va­dors inter­na­ci­o­nals.