POLÍTICA
BARCELONA - 29 març 2019 2.00 h

El Tribunal de Comptes veu irregularitats a Exteriors

 L’informe aprovat per l’òrgan apunta a 479.633 euros de 45 viatges de càrrecs gastats per “promoure el procés”

 N’hi afegeix 515.675 més d’assessoraments i informes amb el mateix fi

REDACCIÓ - BARCELONA

L’informe apro­vat pel Tri­bu­nal de Comp­tes sobre l’acció exte­rior del govern de la Gene­ra­li­tat veu diver­ses irre­gu­la­ri­tats, per exem­ple, en 479.633 euros gas­tats en 45 viat­ges de càrrecs públics amb l’objec­tiu de “pro­mo­ci­o­nar el procés”, indica el tri­bu­nal. Però també en 515.675 euros pagats en infor­mes i asses­so­ra­ments que, segons l’òrgan fis­ca­lit­za­dor, també s’hau­rien des­ti­nat al procés inde­pen­den­tista. Segons l’informe que ahir publi­cava l’agència ACN, s’han fis­ca­lit­zat con­trac­tes fets a dit, des­pe­ses que no s’hau­rien jus­ti­fi­cat però també paga­ments a tre­ba­lla­dors sense con­tracte.

S’hi asse­nyala que diners des­ti­nats a la coo­pe­ració inter­na­ci­o­nal també es van des­ti­nar al procés. En dar­rer terme, el tri­bu­nal també con­si­dera que el Depar­ta­ment d’Acció Exte­rior de la Gene­ra­li­tat va rea­lit­zar acti­vi­tats al marge de les seves com­petències.

Ara haurà de ser la Fis­ca­lia Gene­ral de l’Estat, l’Advo­ca­cia o un par­ti­cu­lar qui deci­deixi optar per la via de la demanda en cas d’apre­ciar indi­cis de res­pon­sa­bi­li­tat comp­ta­ble, o per la que­re­lla si es con­si­dera que hi ha indi­cis penals. En cas d’optar per la demanda per res­pon­sa­bi­li­tat comp­ta­ble, seria la secció d’enju­di­ci­a­ment del mateix Tri­bu­nal de Comp­tes qui es faria càrrec de la causa, men­tre que la que­re­lla penal s’hau­ria de pre­sen­tar a un jut­jat. En aquest sen­tit, el tri­bu­nal que ha rea­lit­zat l’informe a petició de la comissió mixta del Congrés i el Senat no pot obrir direc­ta­ment una diligència per estu­diar si hi ha causa i de quina natu­ra­lesa és.

L’informe hau­ria ana­lit­zat òrgans de la Gene­ra­li­tat i enti­tats que es dedi­quen a l’acció exte­rior. L’informe sosté que el Depar­ta­ment d’Acció Exte­rior es va dedi­car els dar­rers anys a “pro­moure una modi­fi­cació de l’Esta­tut de la comu­ni­tat autònoma” i, per tant, a cons­truir “estruc­tu­res d’estat”. L’òrgan fis­ca­lit­za­dor troba a fal­tar docu­men­tació que jus­ti­fi­qui el que qua­li­fica d’“ele­vat volum” de des­pesa de les dele­ga­ci­ons a l’exte­rior. L’informe afirma que entre el 2011 i el 2017 –en els governs de Mas i Puig­de­mont– es van des­ti­nar 416,8 mili­ons a l’acció exte­rior, sense incloure les des­pe­ses de per­so­nal de la secre­ta­ria d’Acció Exte­rior i de la Unió Euro­pea (SAEUE) del 2011 al 2015. L’informe indica que aquesta secre­ta­ria no tenia plans anu­als d’actu­ació, però que va fer acci­ons per “canals no for­mals” per valor de 49.509 euros i en els quals es podria haver vul­ne­rat el prin­cipi de trans­parència. Segons el tri­bu­nal, mol­tes de les acti­vi­tats eren “ali­e­nes” a les atri­bu­ci­ons de la secre­ta­ria i bus­ca­ven –diu tex­tu­al­ment– “impul­sar, fomen­tar, pro­mo­ci­o­nar i publi­ci­tar” el procés sobi­ra­nista amb l’objec­tiu d’acon­se­guir “suports inter­na­ci­o­nals”.

Acció o el Ramon Llull, també

L’informe atribueix a les delegacions exteriors haver actuat fora de les seves competències i haver destinat 327.736 euros a, com a mínim, 456 activitats relacionades amb el procés. El tribunal també apunta a 302.794 euros que aquelles no han justificat amb documentació. A més, considera que les delegacions haurien pagat 515.675 euros per assessoraments i informes amb finalitats “desconegudes”, algunes relacionades amb el procés. També el 74,3% de les activitats del Diplocat les considera destinades al procés, com la contractació “irregular” d’un lobby americà per 1,5 milions. Després de fiscalitzar Acció, l’Institut Ramon Llull o l’ICEC, conclou que també fan accions “alienes” a les seves competències.