POLÍTICA
LA SEU D’URGELL - 29 març 2019 2.00 h

Escorcoll al consell de l’Alt Urgell i al consistori de la Seu

 Investiguen diversos càrrecs, entre ells el president i l’alcalde, per delictes contra l’administració pública i frau

REDACCIÓ - LA SEU D’URGELL

La Guàrdia Civil va entrar ahir a l’ajun­ta­ment de la Seu d’Urgell i al con­sell comar­cal de l’Alt Urgell, tots dos gover­nats pel PDe­CAT, per fer escor­colls i bus­car docu­men­tació. Res­po­nia així a una ordre del jut­jat d’ins­trucció número 2 de la Seu d’Urgell que inves­tiga l’alcalde, Albert Bata­lla; el pri­mer tinent, regi­dor d’Hisenda i pre­si­dent del Con­sell Comar­cal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro; la segona tinent d’alcalde i regi­dora de Pro­moció Econòmica, Mireia Font, i la gerent del Con­sell Comar­cal, Sara Camps, arran d’una que­re­lla pre­sen­tada per la fis­ca­lia. La causa està oberta per un delicte con­tra l’admi­nis­tració pública i frau arran d’uns ajuts de la UE per mitjà de fons Lea­der i Feder, que no s’hau­rien des­ti­nat al motiu pel qual es van donar. També hi hau­ria con­ces­si­ons d’obres sense els con­trac­tes cor­res­po­nents. En la inves­ti­gació judi­cial també s’atri­bu­ei­xen delic­tes de pre­va­ri­cació, mal­ver­sació, frau con­trac­tual, frau de sub­ven­ci­ons i nego­ci­a­ci­ons pro­hi­bi­des a fun­ci­o­na­ris.

Els escor­colls van començar a les vuit del matí, quan la Guàrdia Civil va acor­do­nar la zona. No van dei­xar entrar a tre­ba­llar els fun­ci­o­na­ris i les per­so­nes que eren dins l’edi­fici, com el mateix Bata­lla, hi eren per volun­tat pròpia i no pas perquè fos­sin detin­gu­des. No s’ha fixat encara data perquè decla­rin les per­so­nes con­tra les quals es diri­geix la que­re­lla de la fis­ca­lia. El cas és sota secret del sumari.

Bata­lla va afir­mar que els tre­ba­lla­dors muni­ci­pals estan “molt tran­quils” després de l’escor­coll i que la feina s’ha fet “sem­pre” de forma “cor­recta” i que l’acti­tud dels emple­ats muni­ci­pals ha estat la de “col·labo­rar” a l’hora d’apor­tar els expe­di­ents. Sobre aquesta docu­men­tació, Bata­lla sosté que es tracta de “qüesti­ons que no estan con­nec­ta­des unes amb les altres”. Final­ment, l’alcalde va dema­nar que s’aixe­qui el secret de sumari per poder-se “defen­sar”.