POLÍTICA
LA BISBAL D’EMPORDÀ - 29 març 2019 2.00 h

La croada de Cs contra llaços i pancartes creix al Baix Empordà

 La junta electoral de la Bisbal insta set consistoris de la comarca a retirar símbols en dependències municipals

E. AGULLÓ / J. TRILLAS - LA BISBAL D’EMPORDÀ

L’orga­nit­zació Ciu­ta­dans, men­tre manté l’her­me­tisme sobre qui­nes can­di­da­tu­res muni­ci­pals pre­sen­tarà i la seva com­po­sició, con­ti­nua cen­trada en la reti­rada de símbols pen­jats en dependències muni­ci­pals a les comar­ques giro­ni­nes. Ahir van fer públic que la junta elec­to­ral de zona de la Bis­bal d’Empordà ha resolt, a instàncies del par­tit taronja, que set ajun­ta­ments del Baix Empordà –la Bis­bal, Fora­llac, Pala­fru­gell, Santa Cris­tina d’Aro, Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Tor­ro­e­lla de Montgrí– tre­guin “pan­car­tes, llaços grocs, este­la­des i qual­se­vol altre signe o símbol que con­tin­gui mis­sat­ges par­ti­dis­tes que pugui haver-hi en dependències muni­ci­pals i que vul­neri el prin­cipi de neu­tra­li­tat política de les ins­ti­tu­ci­ons públi­ques”.

La reso­lució arriba gai­rebé dues set­ma­nes després que un pri­mer ajun­ta­ment de la comarca, el de Cas­tell-Platja d’Aro –on el par­tit té repre­sen­tació– rebés l’ordre de reti­rar pan­car­tes i llaços, aca­tada per l’alcalde, Joan Giraut, sense resistència, però amb la idea de tor­nar-la a pen­jar pas­sats els comi­cis. Pel que fa als muni­ci­pis afec­tats per la segona onada, ahir a la tarda, només els alcal­des de Sant Feliu de Guíxols –Car­les Motas, de la for­mació local TSF– i Santa Cris­tina d’Aro, Xavier Sala (ERC), avançaven haver rebut la comu­ni­cació i haver tras­lla­dat ordres a la bri­gada per treure les pan­car­tes. En el cas gui­xo­lenc, també arri­a­ran l’este­lada en un pal sitaut davant del con­sis­tori, en ser col·legi elec­to­ral el 26-M, però no pas la que oneja al pas­seig, i Motas pre­ci­sava que havia estat a instància d’un altre recurs paral·lel del PP.

Altres alcal­des encara no han mogut fitxa. A Palamós, l’alcalde, Lluís Puig (ERC), apos­tava per no treure res fins que els arribi la noti­fi­cació for­mal. I a Pala­fru­gell, Josep Pifer­rer, també repu­blicà, expli­cava que aquest matí resol­dran amb la resta del govern com actuen.

LA XIFRA

7
municipis
més del Baix Empordà han de retirar llaços, pancartes i estelades dels edificis, segons la junta electoral.