OPINIÓ
29 novembre 2018 2.00 h

DE SET EN SET

L’empat que ja es decanta

ÒSCAR PALAU

Més enllà dels grans titu­lars mediàtics, les enques­tes del Cen­tre d’Estu­dis d’Opinió –si s’hi grata una mica més– donen per fer mul­ti­tud d’anàlisis deri­va­des que duen a refle­xi­ons sig­ni­fi­ca­ti­ves. Sense per­dre de vista mai, és clar, que no són la veri­tat abso­luta i poden resul­tar esbi­ai­xa­des per molts motius. Però mar­quen tendències de futur, que diuen els experts.

De l’últim CEO resulta interes­sant remi­rar una taula (plana 96). Ajunta el record de vot de les últi­mes elec­ci­ons al Par­la­ment amb la intenció en les pro­pe­res. És a dir, foto­gra­fia els pos­si­bles trans­va­sa­ments entre for­ces. Els prin­ci­pals es donen dins dels blocs: un 19,3% de vots que perd JxCat, per exem­ple, van a ERC, que al seu torn en cedeix un 10% a la CUP. A l’altre cantó, un 6,2% de Cs i un 4,4% del PP van al PSC, que alhora perd el 7,6% cap als comuns. Els més relle­vants, però, són els que es donen entre els blocs, els que poden tren­car l’empat tècnic que hi ha de facto. I aquí es veu que els comuns gua­nyen més adep­tes que no pas en per­den entre votants del PSC i fins i tot de Cs. I es veu que el dis­curs d’ERC d’eixam­plar la base fa forat, ja que a més de ser el par­tit amb el vot més fidel, de fet és l’únic inde­pen­den­tista que arra­bassa vots de l’uni­o­nisme, ja que rep per­cen­tat­ges nets del PSC, els comuns i fins i tot de Cs. Xifres cer­ta­ment molt peti­tes, però que deno­ten movi­ments en blocs que sem­bla­ven granítics. I el resum és que el sobi­ra­nisme en con­junt té saldo posi­tiu, creix. Per enten­dre’ns: pesca més l’inde­pen­den­tisme al bloc del 155 que a l’inrevés, i els comuns reben més de Cs i PSC que no de CUP i ERC. Fins i tot el PSC pesca molt més a Cs que no a l’inrevés. La foto­gra­fia es mou per baix, allà on l’empat es decan­tarà. I no és cap on vol­dria l’uni­o­nisme.